Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Interwencja Rewilding Europe w sprawie linii wysokiego napięcia

rewilding_europe_logo

Rewilding Europe (RE) oraz Deutsche Umwelthilfe (DUH) wystosowały do władz naszej gminy apel o zmianę przebiegu planowanej linii wysokiego napięcia. Poniżej umieszczamy tłumaczenie treści pisma Rewilding Europe (to samo pismo zgłosił DUH) oraz odpowiedź Burmistrza Miasta Stepnica Andrzeja Wyganowskiego (w oryginale).

Tłumaczenie pisma RE:

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
oraz
Rada Miejska w  Stepnicy
ul. T Kościuszki 4
72-112 Stepnica

Nijmegen, Holandia, 29 czerwca 2015

Dotyczy:

Zabezpieczenie rozwoju ekonomicznego miasta i gminy Stepnica bazującego na wyjątkowym naturalnym pięknie tego obszaru.

Rewilding Europe wspiera Stepnicką Organizację Turystyczną w jej rekomendacji realizacji alternatywnej trasy planowanej linii wysokiego napięcia.

Razem ze Stepnicką Organizacją Turystyczną (SOT), Rewilding Europe promuje koncepcję ekonomicznego rozwoju opartego o wyjątkowe atrakcje naturalne Delty Odry.

Niniejsze atrakcje Delty Odry zyskały międzynarodową uwagę: piękne mokradła, delty, rzeki, wrzosowiska, laguny, lasy bukowe, w których żyją dzikie zwierzęta takie jak bielik, łosie, wilki, żubry, wydry, bobry, foki i jesiotry – unikalne w Europie!

Dla tych i innych powodów Rewilding Europe właśnie ogłosiła Deltę Odry jako jeden z najważniejszych regionów w Europie posiadających wyjątkowe naturalne zasoby międzynarodowej rangi!

Państwa takie jak Norwegia, Szwecja, Kanada, Australia, USA, Szwajcaria, Nowa Zelandia udowodniły, że sukces ekonomiczny bazuje nie tylko na silnej ekonomii ale szczególnie na silnej ochronie natury. Fantastyczna natura tych krajów jest głównym powodem dlaczego nie tylko turyści ale też wielu kreatywnych i innowacyjnych ludzi jest zainteresowanych tymi krajami. W rezultacie ekonomia tych krajów jest znacząco wzmocniona.

Jesteśmy dumni, że naturalne piękno Delty Odry posiada bardzo wysoki międzynarodowy standard i jest rekomendowane przez międzynarodowe organizacje – czym przyciąga wiele osób z zagranicy.

Dlatego Rewilding Europe wspiera kooperację SOT po polskiej stronie z niemiecką organizacją DUH w promocji wspólnego polsko-niemieckiego regionu – dla dobra obu lokalnych społeczności oraz natury.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni planami linii wysokiego napięcia biegnącej poprzez piękne wrzosowiska gminy Stepnica. Wzniesienie linii wysokiego napięcia przez wrzosowiska gminy Stepnica zniszczy potencjał ekonomiczny tych obszarów niszcząc ich naturalne piękno, które przyciąga turystów i nowych mieszkańców.

Wzniesienie linii wysokiego napięcia zagraża obszarom Natura 2000 oraz siedliskom ptaków. Obszary Natura 2000, SPA Łąki Skoszewskie, SPA  Puszcza Goleniowska, SCI Ujście Odry i Zalew Szczeciński, SCI Uroczyska w Lasach Stepnickich w Delcie Odry:

 • Są bardzo istotną częścią wschodnio-atlantyckiego szlaku migracyjnego ptaków, będącego ważną częścią europejskich szlaków migracyjnych wielu gatunków ptaków objętych ochroną dyrektywami unijnymi.
 • Jest siedliskiem wielu chronionych gatunków ptaków objętych unijną Dyrektywą Ptasią takich jak: bielik (największa ostoja w Europie!), orzeł cętkowany, bocian biały, bocian czarny, derkacz i wiele innych.

Wiele z tych migrujących i siedliskujących gatunków ptaków wymienionych powyżej będzie narażonych na ryzyko kolizji z linią wysokiego napięcia – w szczególności gatunki, które nie reaugują wystarczająco szybko na zagrożenie kolizją takie jak: bielik, orzeł cętkowany, bocian biały i czarny, żuraw, derkacz i wiele innych. Nowa linia energetyczna oddzieliłaby siedliska od żerowisk a także szlaki migracyjne i miejsca odpoczynku tych ptaków. W rezultacie nowa linia energetyczna stworzy istotne zagrożenie kolizji i zniszczenia siedlisk.

Dlatego wzniesienie nowej linii energetycznej stworzy istotne szkody dla różnych obszarów Natura 2000 oraz dla wielu gatunków objętych Dyrektywą Ptasią bez jakiejkolwiek możliwości kompensacji strat. Europejskie prawo Natura 2000 oraz Dyrektywa Ptasia dopuszczają tak istotną ingerencję jedynie w przypadku jeśli: 1) istotnego interesu publicznego 2) braku alternatywy.

Ponieważ istnieje alternatywa aby wznieść linię wysokiego napięcia wzdłuż drogi S3/E65 Świnoujście-Goleniów – alternatywna trasa tylko kilka kilometrów dłuższa od planowanej – planowana trasa z rażąco narusza europejskie prawo Natura 2000.

Od 40 lat Niemiecka Akcja Środowiskowa pośredniczy w procesie pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorstwami, ekologami i decydentami w celu wzmocnienia zrównoważonej polityki energetycznej Niemiec. Niemiecka Akcja Środowiskowa zbudowała sieć łączącą dostawców energii, firmy budujące linie energetyczne, ekologów i różne organizacje społeczne.

W celu uniknięcia naruszeń europejskiego prawa Natura 2000, które już wstrzymało wiele projektów infrastrukturalnych Niemiecka Akcja Środowiskowa konsultuje planowane projekty inwestycji energetycznych.

W rezultacie, linie wysokiego napięcia w Niemczech muszą obecnie być budowane wzdłuż istniejącej infrastruktury takiej jak autostrady. Dodatkowo przedsiębiorstwa budujące linie energetyczne zaczynają budować jak najwięcej linii pod ziemią – tam gdzie jest to możliwe.

W celu zabezpieczenia naturalnych walorów gminy Stepnica i aby zabezpieczyć wzniesienie linii wysokiego napięcia w zgodzie z prawem Natura 2000 Niemiecka Akcja Środowiskowa mocno wspiera inicjatywę Stepnickiej Organizacji Turystycznej – naszego polskiego partnera w:

 1. Budowie linii wysokiego napięcia wzdłuż trasy S3/E65 oraz
 2. Gdzie to jest możliwe – budowie linii pod ziemią

Rewilding Europe niniejszym apeluje aby rozpatrzyć powyższą alternatywę bardzo poważnie.

Z wyrazami szacunku,

Frans Schepers
Dyrektor Zarządzający

 

Poniżej odpowiedź Andrzeja Wyganowskiego.

Zaznaczamy, iż odpowiedzi udzielono dokładnie w poniższej formie, po polsku (zwolnienie anglistki było chyba przedwczesne). Przykro nam, że nawet w tak ważnej sprawie nie obyło się bez gorzkich żali.

Stepnica dnia 06.07.2015 r.

Szanowny Pan

Frans Schepers
Managing Director
Rewilding Europe

Szanowny Panie Dyrektorze.

Nawiązując do treści pisma jakie otrzymałem od Pana w dniu 30.06.2015 r. dziękuję Panu uprzejmie za promocje naszego regionu jako naturalnego piękna przyrodniczego Delty Odry. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Państwa niepokój o stan ochrony środowiska naszej Gminy jest nieuzasadniony i prawdopodobnie może wynikać z braku pełnej wiedzy na temat planowanej inwestycji, a przede wszystkim trasy jej przebiegu. Uprzejmie informuję, że trasa przebiegu linii wysokiego napięcia i forma jej budowy została wybrana w taki sposób aby inwestycja była opłacalna ekonomicznie, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu ingerowała w środowisko naturalne.

Inwestycja ta była planowana od kilkunastu lat zarówno w gminnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i w planach rozwoju województwa zachodniopomorskiego.  Zgodnie z polskimi przepisami zawartymi w Ustawie O ochronie środowiska, które nie odbiegają od przepisów Unijnych a w niektórych przypadkach są nawet bardziej rygorystyczne wykonano Prognozę i Raport  Oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Raport ten został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony  Środowiska, który wniósł swoje uwagi i zalecenia, które muszą być wykonane podczas budowy linii. Raport został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych i Ministra Środowiska. M.in. wykonując zalecenia tych instytucji wysokość słupów nie przekroczy 35 m. a powierzchnia zajęta przez fundamenty będzie wynosiła w znacznej większości 49 m2 tylko w niektórych przypadkach będzie wynosiła 83 m2. Fundamenty słupów zostały zaprojektowane z uwzględnieniem reżimów wód stuletnich. Możliwość przeprowadzenia linii pod ziemią została opisana w prognozie i raporcie oddziaływania tej inwestycji na środowisko i nie jest to wariant alternatywny  dla linii najwyższych napięć, między innymi nie jest możliwy do stosowania na terenach podmokłych i cennych siedliskowo ze względu na ich wysychanie. Podsumowując należy stwierdzić, że z wykonanych prognoz środowiskowych, oraz raportu oddziaływania na środowisko wynika, iż w wyniku realizacji planowanej inwestycji nie zachodzi znacząco negatywny wpływ na stan ochrony siedlisk i gatunków / powierzchnia siedlisk przyrodniczych, liczebność populacji roślin i zwierząt oraz powierzchnia siedlisk tych gatunków nie ulegnie znaczącej zmianie/, nie wystąpi znacząco negatywny wpływ na zachowanie struktur i procesów ekologicznych niezbędnych dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania siedlisk i gatunków chronionych w obszarach Natura 2000 i jest zgodna z obowiązującymi planami ochrony tych obszarów. Priorytetem wytyczenia trasy przebiegu linii było zachowanie bezpieczeństwa, odsunięcie się od siedzib ludzkich, oddalenie się od powołanych stref ochrony ptaków i skrócenie przebiegu przez tereny leśne.

Ponadto uprzejmie informuję, że procedura uchwalenia przez Radę Miejską w Stepnicy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dot. projektowanej linii  wysokiego napięcia została poprzedzona konsultacjami społecznymi, które trwały około jednego roku.

Jednocześnie muszę zwrócić Państwa uwagę, że niestety w dotychczasowych działaniach związanych z inicjatywą Rewilding Europe, a dotyczących naszej Gminy od początku z niezrozumiałych dla nas względów zupełnie zabrakło kontaktów i chęci współpracy ze strony koordynatorów tego przedsięwzięcia z samorządem lokalnym Miasta i Gminy Stepnica, co może być źródłem niezrozumienia żywotnych interesów naszej Gminy, również tych związanych z racjonalnym gospodarowaniem posiadanymi dobrami naturalnymi.

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do rzetelnej, obiektywnej współpracy w zakresie promowania i ochrony oraz turystycznego wykorzystania piękna przyrody naszej Gminy.

Z poważaniem.
Andrzej Wyganowski
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

 

Źródła:

Letter_Stepnica_-_30-06-2015

list Wyganowski do RE

 

Tagi: , , ,

22 komentarze

 1. Po przeczytaniu rankingu najbogatszych samorządów nie dziwię się, że burmistrz gminy Stepnica szuka tak zaciekle inwestorów.
  Najbogatsze samorządy – https://static.pb.pl/atta/2816-ranking-bogactw-samorzadow-2014.pdf – Bogactwo Samorządów Ranking dochodów JST 2014
  rok 2014 – Stepnica
  zamożność per capita ( na głowę ) – 1992,80 zł co dało 574 miejsce na 580 możliwych (strona 31 raportu). Jak to wyglądało w latach poprzednich?
  2004 – 255 miejsce
  2005 – 246 miejsce
  2006 – 708 miejsce
  2007 – 663 miejsce
  2008 – 3 miejsce
  2009 – 80 miejsce
  2010 – 4 miejsce
  2011 – 4 miejsce
  2012 – 3 miejsce
  2013 – 5 miejsce
  2014 jako miasto miejsce 574
  http://samorzady.pb.pl/4218302,45682,najbogatsze-samorzady-ranking

  Z takim dochodem – 1992,80 zł na głowę, gdyby Stepnica dalej była gminą wiejską wg rankingu zajęłaby miejsce 1563 / na 1566

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Podobny proces zaobserwowaliśmy
   w gminie Stepnica (która od 2014
   zmieniła swój status z gminy wiejskiej
   na miejsko-wiejską), ale tu zmiana jest
   dużo łagodniejsza – z 6207 zł w 2013 r.
   do 1993 zł w 2014

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • I tak się kończą sny o potędze….

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • HONOR I CHWAŁA!!!
   Tak szybko zlecieć na ryj niewielu potrafi!
   Trzeba umieć wypieprzyć kasę w błoto, albo ……. jak nie wiadomo o co chodzi, to…

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • i tyle …

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. którego budową szczyci się władzuchna (choć to nie jej zasługa),pracuje przemiła Pani ,która biegle posługuje się jęz.angielskim i niemieckim ,wystarczyło poprosić a inteligentne pismo zostałoby zredagowane bez problemu.Pozdrawiam 🙂 Panią z portu .

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 3. Niech burmistrz i jego podwładni biorą przykład z szefowej 😉

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Proponuję zrobic zrzutkę i zakupić burmistrzowi rozmówki polsko-angielskie. W razie czego przynajmniej “heloł” z siebie wydusi a resztę rękami wymacha 😉

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 4. Delegacja z zagranicy w naszym wielkim mieście Stepnica byłaby przyjęta właśnie w ten sposób.
  A reszta na migi….

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 5. czyścić buty Panu Fransowi …

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 6. “Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do rzetelnej, obiektywnej współpracy w zakresie promowania i ochrony oraz turystycznego wykorzystania piękna przyrody naszej Gminy.” – HIT! To niby RE do tej pory współpracuje z Wyganowskim nierzetelnie i nieobiektywnie? A może oni po prostu nie mają z kim w tym mieście współpracować? No bo jak niby mają się “obiektywnie i rzetelnie” dogadywać? W esperanto?! 😉

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Problem polega na tym, że on i jego podwładni nie rozumieją iż od poziomu ludzi RE i ich wiedzy na temat metod promocji i zrównoważonego rozwoju dzielą ich lata świetlne. Do rozmów potrzebny jest partner i tego RE po stronie polskiej znalazła- SOT i Iwona Krępic. O czym ten pan chce rozmawiać? O STEPNICA-1, STEPNICA-2, spalarni smieci, krematorium, biogazowni czy linii wysokiego napięcia wzdłuż ostoi ptasich? I o jakiej promocji w UE chce z nimi rozmawiać, skoro odpowiedź po angielsku przerosła możliwości intelektualne jego i jego podwładnych?

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 7. I “oszołomy znowu przestawiają władzuni szyki! Tylko zaczynam się gubić kto tu jest oszołomem? Z załącznika wynika, że Rewilding Europe wysłali pismo po angielsku, co jest zwyczajowo przyjęte nie tylko w Europie ale i na świecie gdy korespondencja odbywa się pomiędzy podmiotami z różnych krajów. RE ma siedzibę w Holandii i nie napisali do burmistrza i rady po holendersku! Odpowiedź po polsku jest niegrzecznym okazaniem braku szacunku, jednak doskonale pokazuje poziom naszej władzy. To żenujące, że w całym urzędzie wśród jednych z najdroższych urzędników samorządowych nie znalazł się żaden, który zna angielski. Jak wy inwestorów czy turystów chcecie sprowadzać? Na migi??! Z moich wyliczeń wynika, że roczny koszt utrzymania pań: wiceburmistrz, skarbnik i sekretarz to 10 anglistek- może obniżmy te astronomiczne wynagrodzenia o 10% i zatrudnijmy anglistkę? W dzisiejszych czasach nie znać angielskiego to w świecie biznesu, kultury i turystyki być niemową i niemotą. I jeszcze jedna uwaga- RE w oficjalnej korespondencji posługuje się wzorem tzw. “papieru firmowego”, czy w tym zakichanym mieście nie można czegoś zrobić porządnie i w oficjalnej korespondencji posługiwać się takim wzorem? Mamy przecież i miasto i godło.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • Przejrzałam sobie Statut Gminy Stepnica ( przecież od 2014 r, jest to gmina miejsko-wiejska) . Ciekawa byłam co jest symbolem Gminy. W Statucie tego zapisu nie znalazłam, ale znalazłam za to Uchwałę Nr V/35/90 Rady Gminy w Stepnicy, z dnia 15 września 1990 r. w sprawie herbu gminy Stepnica. Nie dziwcie się więc, że burmistrz nie ma “papieru firmowego” – o herbie mówi tylko uchwała 🙂 .

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • po fryzyjsku była również odpowiedź nie tylko po polsku – ale gimbaza z NS nie doczytała

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 8. Z listu RE jasno wynika, że się nie poddadzą. Wskazali wyraźnie jakie warunki muszą być spełnione, by nie naruszyć N2000 i wykazali, że gmina ich nie spełnia. Wyganowskiego w Komisji Europejskiej już znają, w końcu tam trafiła sprawa wiatraków w gminie. Widać niektórzy nie potrafią wyciagać wniosków z porażek i sami proszą się o baty. Na miejscu Wygana i jego ekipy oraz tak wygadanego na sesjach przewodniczącego sprawdziłbym także jaką pozycję w Niemczech i jak wpływowe są tamtejsze organizacje ekologiczne, sam list RE wymienia dwie i są to jedne z ważniejszych organizacji niemieckich. Niektórzy widać lubią się z koniem kopać. I te jęki, że on nie rozumie i jak to w ogóle mogło sie stac, że on taki niedoinformowany a tak bardzo by chciał… Żenada. Takich rzeczy nie robi się w oficjalnej korespondencji, bo to po prostu wstyd. Poza tym trzeba naprawdę byc idiotą, by wypłakiwać się w rękaw gościom, którzy piszą o “rażącym naruszeniu prawa N2000 przez gmine”, udowadniać jakimś bełkotem swoje racje i jeszcze zrozumienia oczekiwać. Tak trudno pojąć, że oni jego nie lubią? Jego i tej całej bandy, której wyobraźnia ogranicza się do wynajdowania sposobów na zniszczenie zasobów naturalnych gminy. Ale róbcie tak dalej, niech inni też widzą z czym i jakim poziomem tutaj trzeba walczyć o swoje racje. Tylko teraz macie silniejszych od siebie po drugiej stronie i tam znajomości z Legionowa na nikim wrażenia nie robią! Powodzenia chłopaki 😉
  P.S. On naprawdę wysłał odpowiedź po polsku i w tej formie???

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • A ten nagłówek: Szanowny Panie Dyrektorze KROPKA?? Kto to pisał? Te cudowne, komunistyczne zwroty w oficjalnym piśmie do zagranicznej instytucji brzmią po prostu śmiesznie. Ciekawe jak to cudo przetłumaczą? Może niech oni lepiej już nic nie piszą bo wstyd. Odpowiedź redagowana pewnie przez absolwenta naszej podstawówki, bo z poprawną polszczyzną ma to mało wspólnego. Matko jedyna…

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 9. kiedy i z kim przeprowadzano “konsultacje społeczne “? ,nawet właściciele działek których dotyczyć ma inwestycja pt.’ linia wysokiego napięcia” nie słyszeli o tym ,pewnie jak zwykle Baśka z Markiem zadecydowali o postępie .

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

  • No burmistrz zapytał swoje sumienie i ono mu powiedziało, że pomysł jest git. I po konsultacjach 😉

   Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 10. Dobrze, że przetłumaczyliście Burmistrzowi ten list Rewilding Europe. Z jego odpowiedzi jasno wynika, że oryginału po angielsku nie zrozumiał. W sumie jak skoro zwolnił anglistkę? Głupota się mści a na tłumaczu google nie można do końca polegać, jak widać na załączonej odpowiedzi. Wstyd, że w urzędzie tak “światowego i prężnie rozwijającego się miasta” nie ma żadnego urzędnika, który tą odpowiedź skleciłby w miarę poprawną angielszczyzną. Tyle gadania o postępie i takich tam dyrdymałach a okazuje się, że rządzą nami ludzie, którzy o postępie i rozwoju słyszeli jedynie w dokumentach BBC, oczywiście z lektorem. Wstyd. I ta forma! Wiocha.pl.

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 11. Nie dość, że po polsku odpowiedział to jeszcze niegramatycznie. Wiocha na całego. Burmistrz… ha ha ha 🙂

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)