Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Powiat Goleniowski uruchamia nieodpłatną pomoc prawną!

Informujemy, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U z 2015, poz. 1255)

od 1 stycznia 2016 r. na terenie  gminy Stepnica działa  punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc  prawną świadczy  radca prawny Pani Ewa Kowalczyk  w każdą środę od godz. 10.00 do 14.00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stepnica ul. Tadeusza Kościuszki 4, pok. nr 1

 

Prawo uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mają:

1. osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej – na podstawie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia z pomocy społecznej,
2.  osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny – po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,
3. kombatanci – na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
4. weterani – po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
5. osoby, które ukończyły 65 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
6. młodzież do 26. roku życia – na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
7. zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na podstawie złożonego oświadczenia,
8. kobiety w ciąży – na podstawie przedłożonego dokumentu potwierdzającego ciążę.

Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Źródła:

  1. http://www.powiat-goleniowski.pl/material,nieodplatna-pomoc-prawna,7432.html
  2. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/5763
Tagi:

4 komentarze

  1. szukaj w google: POCHODZENIE TUSKA

    Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

  2. Długo trwało otwieranie tego punktu w Stepnicy 🙂

    Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)