Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

KONSULTACJE: projektu uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Na podstawie Uchwały Nr XIX/212/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, w związku z Zarządzaniem Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej ogłaszam że w dniach od 24 do 31 stycznia 2019 r. odbywają się konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Przyjmowanie uwag i opinii następuje:

– na piśmie, które można złożyć sekretariacie urzędu w godz. od 7.30 do 15.30,

– wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu,

– elektronicznie poprzez platformę e-PUAP,

– drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: sekeretarz@stepnica.pl .

Projekt uchwały opracowano na podstawie delegacji wynikającej z art. 15 Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 i poz. 1349), która nałożyła na Rady Gmin obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Źródła:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/7622
 2. projektu uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 3. Zarządzenie Nr 3 2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie przeprowadzena konsultacji społecznych.pdf (PDF, 28KB)

5 komentarzy

 1. PO nich nawet POpiół będzie radioaktywny ?

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. Czy to nie jest czasem Saszy inicjatywa?

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 3. Projekt tej uchwały (3ci link) to prawny mastodont

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)