Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

DZIAŁAJ! Podpisz protest przeciwko przemysłowej fermie drobiu!

Do dnia 26 lipca br. mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi do planowanej budowy przemysłowej fermy drobiu w Miłowie. 

Czas nas goni. Drukujcie, zbierajcie podpisy i wysyłajcie do Urzędu i wskazanych niżej instytucji. Ważne jest aby wysłać jak najwięcej naszych protestów także do Marszałka Województwa (który dał tylko warunkową zgodę na inwestycję) oraz do RDOŚ.

Poniżej znajdziecie treść protestu.

Także do pobrania tutaj:

Protest_Stepnica_ferma_drobiu (Word)
Protest Stepnica ferma drobiu (PDF)

                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
                                                                         
UMiG 
                                                                          ul.
Kościuszki 4,
                                                                          72-112 Stepnica

Dotyczy: udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Rozbiórce istniejących obiektów budowlanych, budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, wykonaniu ujęcia  wód podziemnych, posadowieniu instalacji do magazynowania gazu na terenie działki nr 268/4 obręb ewidencyjny Miłowo, gmina Stepnica, województwo zachodniopomorskie.” 

                                           PROTEST

My, niżej podpisani wnosimy sprzeciw na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejących obiektów budowlanych i budowie 14 budynków inwentarskich o obsadzie jednorazowej do 854 000 brojlerów, wykonaniu ujęcia wód podziemnych i posadowieniu instalacji do magazynowania gazu na działce o nr 268/4 obręb Miłowo, gmina Stepnica, województwo zachodniopomorskie.

Stanowczo nie zgadzamy się na realizację przedmiotowej inwestycji

Naszym zdaniem budowa planowanego przedsięwzięcia stanowi zagrożenie dla ilości i jakości wody pitnej, zwiększy emisję zanieczyszczeń do atmosfery (pyły, amoniak, podtlenek azotu itp.), zwiększy emisję odorów, hałasu oraz pomiotu ptasiego, zanieczyszczeń wód podziemnych i gruntowych. 

Pragniemy, by nasze rodziny nie chorowały i cieszyły się dobrym zdrowiem. Pragniemy także zachować unikatowe walory przyrodnicze naszej gminy, które są największą szansą jej rozwoju. 

Wnosimy o ustosunkowanie się do naszych postulatów  i rozpatrzenie ich w ramach prowadzonej procedury. 

Jako mieszkańcy gminy, właściciele, użytkownicy nieruchomości położonych w gminie uważamy, że planowana inwestycja przyczyni się do obniżenia wartości naszych nieruchomości (dorobku naszego życia) a także ograniczy możliwość prowadzenia działalności turystycznej i działalności rolniczej wszystkim, którzy zainwestowali w taką działalność i od lat stanowi ona źródło ich dochodów. 

Intensywna produkcja drobiarska wiąże się z dużą ilością produktów odpadowych, takich jak pomiot, obornik, martwe ptaki oraz z emisją gazów, hałasu do środowiska w tym człowieka. Głównym źródłem substancji emitowanych do otoczenia z instalacji chowu drobiu są utrzymywane w budynkach inwentarskich ptaki. W wyniku utrzymywania ptaków w kurnikach emitowane są głównie: amoniak (NH3),  a także siarkowodór (H2S), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O). Fermy drobiu obok wymienionych gazów wytwarzają również dwumetyloaminę, dwutlenek węgla, a także ketony, aldehydy, kwasy organiczne i inne związki o charakterze odorów. 

Dodatkowo potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do środowiska w instalacjach do intensywnego chowu drobiu są:

 • ruch pojazdów obsługujących fermę ( przywóz paszy, zbóż i słomy, przywóz i wywóz bojlerów w liczbie ponad 5 milionów rocznie, wywóz obornika, ruch pojedynczych samochodów osobowych),
 • emisja szkodliwych gazów, 
 • emisja pyłu w wyniku napełniania silosów paszowych i zbożowych, 
 • ryzyko skażenia wód podziemnych i ujęć wody.

Wpływ opisanych wyżej zjawisk na środowisko oraz zdrowie i życie mieszkańców został pominięty w raporcie, min. poprzez błędne oznaczenie zakresu oddziaływania przedsięwzięcia tylko w granicach działki nr 268/4 obręb Miłowo.

Zgodnie z art. 7 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016. poz. 23, ze zmianami) i wynikającej stąd zasady prawdy obiektywnej w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron  podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. 

Odnosząc się do raportu oddziaływania na środowisko stwierdzamy, że został on sporządzony nierzetelnie, z pominięciem wielu znaczących faktów, z wieloma uchybieniami, błędami w obliczeniach oraz błędnymi założeniami. Uważamy, że rolą organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jest znalezienie wszystkich uchybień.

W związku z powyższym przedstawiamy wstępne zarzuty dotyczące raportu i całej procedury:

 1. błędne wyznaczenie zakresu oddziaływania inwestycji ( w granicach działki), takie określenie zakresu oddziaływania przedsięwzięcia pomija, tak istotne czynniki, jak: emisja pyłów i gazów, zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych, emisję hałasu (emitowanego w procesie chowu oraz przy transporcie), emisję odorów, które zostały 
 2. brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pomimo obsady przekraczającej 210 DJP
 3. niewystarczający i pobieżny monitoring przyrodniczy na obszarach Natura 2000 (Łąki Skoszewskie, ujście Odry i Zalew Szczeciński) 
 4. brak odniesienia do Planu Zadań Ochronnych Obszarów Natura 2000, 
 5. pominięcie zagrożenia zanieczyszczeniem wód w związku z brakiem podłączenia do gminnej instalacji kanalizacyjnej i brakiem oczyszczalni na terenie planowanej inwestycji, (odprowadzanie ścieków technologicznych i socjalnych do zbiorników bezodpływowych), 
 6. brak analizy wpływu planowanej inwestycji na zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych, szczególnie istotne z uwagi na bliskie położenie inwestycji od największego ujęcia wody w Gminie Stepnica (ujęcie Miłowo), 
 7. brak rzetelnej analizy  wpływu przedsięwzięcia na konflikty społeczne 
 8. sprzeczność z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica oraz ze Strategią Rozwoju Gminy i ze Strategią Rozwoju Turystyki Gminy Stepnica.

Planowana inwestycja jest sprzeczna z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań, które nie dopuszcza lokalizacji ferm drobiu i innych ferm uciążliwych: 

“(…)W ramach obydwu stref dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach lokalizację obiektów obsługi rolnictwa poza strefą preferowaną dla tych funkcji. Lokalizacje te nie mogą być jednak sprzeczne z uwarunkowaniami ochrony środowiska, krajobrazu i dóbr kulturowych. Nie dopuszcza się lokalizacji ferm drobiu i innych ferm uciążliwych(…)”. (studium)

Dodatkowo taka inwestycja jest sprzeczna także z założeniami zawartymi w Strategiach rozwoju Gminy, które zakładają ochronę naturalnych zasobów Gminy i rozwój turystyki.

Zwracamy uwagę, że nierzetelnie wykonany raport ooś dołączony do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla planowanego na działce 268/4 obręb Miłowo przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków inwentarskich o obsadzie 854.000 tysiące sztuk brojlerów, wykonaniu ujęcia wód podziemnych i posadowieniu instalacji do magazynowania gazu w miejscowości Miłowo nie nadaje się jako dowód w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ponadto nie można zapominać, że pomimo nałożenia na inwestora ubiegającego się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przedłożenia wymaganych dokumentów, nadal na organie administracji publicznej spoczywa ciężar przeprowadzenia całego postępowania, w tym zgromadzenia i oceny dowodów. Organ ma zatem obowiązek z własnej inicjatywy uzupełnić materiał dowodowy, przeanalizować i ocenić każdy przeprowadzony dowód, a następnie wskazać w uzasadnieniu decyzji – zgodnie z art. 107 par. 3 K.p.a. fakty, które uznał za udowodnione, dowody na których się oparł oraz przyczyny, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II SA/Gd 2232/02).

Biorąc pod uwagę uchybienia wnosimy o podjęcie przez organ administracji czynności zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, w tym opinii biegłych, gdyż uproszczona ocena zebranego materiału dowodowego jest również wadą postępowania. Organy rozpoznające sprawę nie mogą ograniczyć się tylko do przywołania wniosków wynikających z raportu, bez odniesienia się do jego treści, sposobu ustalania danych, dokonanych obliczeń, uzasadnienia wniosków kończących i ich oceny w kontekście argumentacji zaprezentowanej przez autora dokumentu i stawianych mu zarzutów. 

Jednocześnie wnosimy o wydanie negatywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. inwestycji w przypadku stwierdzenia uchybień i niezgodności ze studium. 

Wnosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszych postulatów i uwzględnienie ich w ramach prowadzonej procedury.

Do wiadomości:

 • Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4,
  70-506 Szczecin
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Firlika 20,
  71-637 Szczecin
 • PGW Wody Polskie ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin 
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Pocztowa 36, 72-100 Goleniów
 • Rada Miejska w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

 

Lista osób wnosząca sprzeciw na realizację przedsięwzięcia polegającego na “Rozbiórce istniejących obiektów budowlanych, budowie instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, wykonaniu ujęcia wód podziemnych, posadowieniu instalacji do magazynowania gazu na terenie działki nr 268/4 obręb ewidencyjny Miłowo, gmina Stepnica, województwo zachodniopomorskie.” 

L.p.

Imię, Nazwisko

Adres / Miejscowość

Data / Podpis
                  
 
   

 

38 komentarzy

 1. Jak rozumiem, wypowiadają się tu wyłącznie wegetarianie lub osoby, które samodzielnie hodują drób na obiad? Nikt z Was w Biedronce kurczaków nie kupuje, nikt pewnie w ogóle nie stawia w Biedronce stopy, przecież to Znienawidzonych Rz-ków przybytek !

  Debata, kontrowersyjne Dobre 1 Słabe 7

  • A co ma piernik do wiatraka?? May w domach też meble, sprzęt AGD, samochody. Czy to oznacza, że żeby to wszystko kupić musimy mieć odpowiednie fabryki pod domami? Wszyscy w domu zdrowi??

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • Co zabolało? taaaaaka miodem płynąca inwestycja dla pańskich stołów a ciemnogród się zbuntował.
   Ojojoj niedobry ciemnogród kurczaków z biedry postawionej za dotacje unijne nie chce ojojoj jak boli

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • w Lidlu są bio!

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  • Czyli jak chcę zjeść wołowinę to muszę cielaka kupić i hodować pod domem? Jak ktoś nie ma pod domem fabryki komputerów to musi gołębie pocztowe hodować by pocztę wysłać? A jak ktoś jeździ pociągami to musi mieć fabrykę wagonów w sąsiedztwie? No a co z posiadaczami rowerów, samochodów, telewizorów, komputerów, pralek, łóżek itp… Szklanek pewnie też mogą używać tylko mieszkańcy Krosna?
   Najżałośniejszy argument w tym całym urzędowym trolowaniu 🙂

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

  • Sklepy są ok. Wegeterianinem być nie trzeba aby wyczuć że coś tu śmierdzi,a napewno zacznie jeśli dopuścimy aby osoby z takim myśleniem wygrały.My walczymy o nasz dom. Zapewne to nie jest twój dom skoro chcesz tu zatruć wodę,powietrze,zniszyć drogi,pozbawić ludzi spokoju. A przede wszystkim nasze dzieci zdrowia. Zastanawia mnie tylko czemu?Dla kasy?Czy z nie wiedzy o prawdziwych zagrożeniach popiera się taki przemysł?Oświeć nas.

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 2. 👍 Brawo!

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 3. Bravo dla glosujacych na Wyganowskiego i jego PO.
  Co jeszcze za niespodzianke przygotujesz wodzu ?
  Kto bedzie kolejnym inwestorem ?

  Najlepsze: Dobre 11 Słabe 1

 4. dla Wszystkich, którzy angażują się w protest przeciwko kolejnej uzdrawiajacej gminny budżet inwestycji ,wspomniana Pani sołtys będzie pewnie fermowym stróżem ,trzymam kciuki zbieram podpisy, poradzimy sobie bez niej. Pytanie? czy inwestor z działalności prowadzonej obecnie podatki odprowadza do naszej gminnej skarbonki ,ze tak mu sprzyjamy ?

  Najlepsze: Dobre 10 Słabe 2

  • dla Wszystkich, którzy angażują się w protest przeciwko kolejnej uzdrawiajacej gminny budżet inwestycji

   Akurat tym razem budżet dostanie tyci tyci bo tylko PODATEK ROLNY (bardzo mała kwota) bo to (kolejna luka prawna oczywiście) DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA – przynajmniej zgodnie z obecnym, wadliwym prawem.

   Budżet za to zapłaci za budowę drogi do fermy i za systematyczne remontowanie dróg gminnych rozjeżdżanych przez fermowe tiry.

   ,wspomniana Pani sołtys będzie pewnie fermowym stróżem ,trzymam kciuki zbieram podpisy, poradzimy sobie bez niej. Pytanie? czy inwestor z działalności prowadzonej obecnie podatki odprowadza do naszej gminnej skarbonki ,ze tak mu sprzyjamy ?

   Według inwestora na fermie znajdzie pracę około 20 osób.
   Praca polega na systematycznym mordowaniu słabszych kurczaczków i wynoszeniu padliny.
   Praca marzeń. Nie wiem czy ukraińcy wezmą.

   Najlepsze: Dobre 7 Słabe 1

  • O TAK sołtys Miłowa będzie stróżem na tej fermie,lubi posiaduszki
   ,i fetor jej nie bedzie przeszkadzał,i muszki….

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 5. A w kopicach to kto sołtysem ? przydupas słońca to zaprotestuje ? skądże gdyby zrobił córka won ze stanowiska .

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 6. Wystarczył jeden dzień i mamy ponad 100 podpisów, walczymy dalej!

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 1

 7. W Stepnicy od dawna śmierdzi z oczyszczalni i gdy się przelewają na drogę scieki ze studzienek koło kina lub płyną rowami przy działkach, nosy już zaprawione 🙂

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 8. Czy ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego BiP na Waszej gminnej stronie to “Muzeum Skanów w Pdfie”?? Czytać ciężko o kopiowaniu fragmentów nie mówiąc. Ellllooo… mamy XXI wiek 😉

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 9. Jaka to ekologia wystarczy zobaczyć co się dzieje w Modrzewiach:

  https://youtu.be/WSoOAMfgAXY

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 10. Oni się boją tylko telewizji, zawołać telewizję i w któryś wakacyjny weekend chodzić po pasach koło domu słońca zalewu na trasie alternatywnej na znak protestu

  Nie wystarczy że słuchamy hałasu i wdychamy spaliny tysięcy aut które pędzą nad morze, strach puścić dziecko na rowerze to jeszcze smród fermy mamy wdychać?

  Najlepsze: Dobre 13 Słabe 2

 11. Przepisy o ochronie zwierząt to fikcja, za ich złamanie mało kto ponosi karę. Ale też ludzi mało obchodzi, co czuje kurczak, którego zjedzą.

  Pracownik fermy podnosi kurczaka, uderza nim o metalowy element wyposażenia, wrzuca do wiaderka i wyszukuje kolejnego, chorego lub za słabego, żeby go hodować. – Tak masz robić – wydaje instrukcje nowo przyjętemu pracownikowi. Nie wie, że ten nagrywa to ukrytą kamerą.

  Film, który otrzymaliśmy od stowarzyszenia Otwarte Klatki zawiera drastyczne sceny, do których dochodziło na Fermie Drobiu Magdalena Lisiak w Sidłowie, w woj. lubuskim. Gdyby jego fragmenty miały być puszczone w telewizji, prezenter ostrzegałby o przeznaczeniu materiału jedynie dla widzów dorosłych.

  https://www.youtube.com/watch?v=Cl_MlPcfUY4

  „Temu nic nie pomoże”

  Przez sześć tygodni, pełen okres chowu brojlera, pracownik z ukrytą w ubraniu kamerą dokumentował sytuacje mające znamiona przemocy wobec zwierząt. Oraz cierpienie ptaków – wpisane w realia hodowli przemysłowej.

  Zaczyna się od selekcji. Jednodniowe pisklęta są przywożone na fermę w plastikowych skrzynkach. Pierwsze zadanie pracownika zajmującego się hodowlą to usunięcie najsłabszych. To proste: kurczaki, które mają problem z ruszaniem się, mają zamknięte oczy, są zdeformowane, należy uśmiercić. Z ekonomicznego punktu widzenia hodowcy nie ma sensu karmić ptaka, który nie urośnie do pełnych rozmiarów. Zwierzęta zabija się uderzeniem o metalowy element wyposażenia lub wiaderko.

  – On już dawno powinien być ubity. Patrz, ile już paszy zjadł, jaki duży urósł – mówi jeden z pracowników fermy i pokazuje ślepego kurczaka. Następnie wykonuje szybki ruch ręką, w której trzyma zwierzę. Słychać trzask.
  Obsługa pracuje na fermie szybko i mechanicznie. Kiedy „kamerzysta” próbuje pomóc kurczakowi, który ma problem z przyjmowaniem pokarmu, inny pracownik szybko zabija zwierzę. – Tak jak Hitler do Oświęcimia wysyłał, tak samo ty tu wysyłasz – pada komentarz.

  […]

  https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1133197,hodowla-kurczakow-na-fermach-w-polsce.html

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 12. Pokażcie mi “wybranego przez mieszkancow” takich dawno już wykosił, pozostali namaszczeni uważają ,ze gmina powinna się rozwijać 😉w końcu żyjemy w “dwudziestym pierwszym wieku ” tak mówi kwiaciarka kiedy pojawiają się inwestorzy 😎 a ta druga wtóruje “jak dają to brać ” nie można odmawiać …

  Najlepsze: Dobre 9 Słabe 1

  • Nie tylko sołtysi. Jak rozmawiam z ludźmi w Stepnicy to myślą, że chodzi o mały kurnik gdzieś w środku pola. A to jest wielki zakład tak naprawdę przemysłowy, który będzie emitował taki smród, że cała gmina poczuje. Ludzie w całej Polsce z tym walczą. Moi przyjaciele mieszkają 4 kilometry od mniejszej fermy i płaczą. Smród, ścieki w rowach, muchy i szczury, skażenia wody. Od 3 lat nie mogą domu sprzedać i się wyprowadzić, bo nikt normalny tego nie kupi. Ruszcie ludzie głową zanim będzie za późno!

   Najlepsze: Dobre 10 Słabe 1

   • Bo ludzie nie czytają tylko wierzą wodzowi i jego żołnierzykom! A wystarczy poszukać w internecie. I jak ktoś u nas myśli, że “jego sprawa nie dotyczy” to jest zwykłym baranem. Dotyczy nas wszystkich! Mieszkańców mamy 4.800 a kur rocznie będzie ponad 5 MILIONÓW! Ta inwestycja położy całą gminę. Nikt poza innymi “hodowcami kur” nie będzie tu inwestował, ceny nieruchomości polecą na łeb. Smórd nie dojdzie tylko do Miłowa ale w każdy zakamarek gminy! Poczytajcie albo pooglądajcie na YT!

    “Z raportu wynika, że najbliższe zabudowanie mieszkalne znajduje się w odległości 800 m. od Fermy, według przeciwników jej powstania ta odległość wynosi 500 m. Tymczasem, według przeciwników inwestycji odory emitowane z tego typu działalności czuć w promieniu kilkunastu kilometrów.”

    KILKANAŚCIE KILOMETRÓW!!!

    https://pultusk24.pl/artykul/nie-dla-budowy-fermy/551784

    Najlepsze: Dobre 8 Słabe 1

    • obawiam się że dojdzie do tego że w okolicy będzie zakaz utrzymywania w zagrodach
     przydomowych, kur z powodu ochrony fermy kurzej przed Ptasią Grypą

     Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

   • Mówicie o Sołtysach, a w gminie nawet nie ma porządnego kontrkandydata dla obecnego burmistrza. Był taki jeden, ten, co to jest niby niezależnym. Kretyn, który nie tylko nie ma żadnego zawodu ale i doświadczenia. Na jego miejscu gdyby posadzić mojego Burka nikt by zmiany nie zauważył.
    Głupie są te co na niego głosowały. Że też nie ma sposobu by dziada odwołać.

    Najlepsze: Dobre 7 Słabe 1

    • Trzeba zacząć od podstaw – od ludzi i następnie od sołtysów.
     Prezydenta znajdzie się we właściwym czasie …

     Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  • prawdopodobnie tylko sołtys Miłowa i jej rodzinka nie przystąpili do protestu,wszyscy mieszkancy wyrazili sprzeciw ,poniosła sromotną klęskę jako sołtys ,mieszkańcy jej udowodnili że jest poprostu niepotrzebna ,dali sobie sami radę

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 1

 13. Trzeba przestać jeść pakowane chemia kurczaki,to może mniej będą tego produkować.

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 14. Warto protestować, trzeba protestować, bo każda ferma, obojętnie jakiego gatunku zwierząt stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Spójrzmy na Chiny; budują tam 12 – piętrowe świńskie fermy. Teoretycznie można zapewnić tym zwierzętom luksusowe warunki życia, nawet mają klimatyzację. Jednak niech tylko nastąpi awaria zasilania. Robi się tam armagedon, zwierzaki duszą się, nie działają rekuperatory itp. Nawet nie myślę o afrykańskim pomorze.
  Tak samo może być z drobiem. Ptasia grypa wykończyła niejednego potentata.

  Jednak: “ruch pojazdów obsługujących fermę ( przywóz paszy, zbóż i słomy, przywóz i wywóz bojlerów w liczbie ponad 5 milionów rocznie, wywóz obornika, ruch pojedynczych samochodów osobowych),”

  Tu ktoś mocno przesadził!

  A podpisy to może niech zbierają Sołtysi!

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

  • wybrał takiego sołtysa w Miłowie,to służba dla gminy ,nie dla mieszkanców,na wczorajszym spotkaniu ,nawet się nie pojawiła,.TO JEST SOŁTYS????a to sołtys jest przynajmniej powinien być reprezentantem wsi,we wszystkich sprawach dotyczących ogółu.A sprawa fermy to sprawa nas wszystkich jakiekolwiek kto ma zdanie ..

   Najlepsze: Dobre 13 Słabe 2

 15. https://www.youtube.com/watch?v=CR-7UaQHR8U

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 16. https://www.youtube.com/watch?v=L7gTXHRxM8w

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 17. https://www.youtube.com/watch?v=2y62aUfSPb0

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)