Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

WAŻNE: Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) ?

Przykładowa mapa – załącznik graficzny do MPZP. Kliknij w obrazek powyżej (3 razy) aby zobaczyć jak szczegółowy jest MPZP!

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) to bardzo ważny dokument, który mówi o tym, jak wygląda teraz i jak będzie się kształtowało w kolejnych latach nasze otoczenie. Zagospodarowanie i układ przestrzenny terenu nie są przypadkowe.

MPZP gwarancją spokojnego inwestowania i życia mieszkańców.

Uchwalenie MPZP, a także każda jego zmiana wymaga, długiej procedury i każdorazowo, konsultacji społecznych! Dlatego MPZP jest, w praktyce, najlepszą gwarancją spokojnej inwestycji i spokojnego życia mieszkańców. I nie chodzi tu tylko o to, że ktoś chce kupić lub wybudować dom bez niespodzianek. Wiele branż, a szczególnie branża turystyczna i produkcja ekologiczna są bardzo czułe na otoczenie. Nikt nie wybuduje np. hotelu dla turystów nie mając gwarancji, że za sąsiada będzie miał biogazownię czy przetwórnię sadzy! Kto z resztą z mieszkańców by chciał takiego sąsiedztwa? Dlatego dla naszej Gminy MPZP jest tak ważny. Tutaj nie chodzi już tylko o Miłowo!

Warto wiedzieć, że MPZP istotnie ogranicza korupcję i moc tzw. “układów” oraz daje gwarancję braku zmiany zasad gry w jej trakcie i to zarówno mieszkańcom jak i inwestorom. Zwiększa też wpływ obywateli na ich otoczenie.

Po co w ogóle czytać i sprawdzać MPZP?

Właściciel nieruchomości ma prawo do jej dowolnego zagospodarowania, ale w granicach obowiązujących przepisów i zgodnie z warunkami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) czy na podstawie wydanej decyzji odnośnie warunków zabudowy (WZ).

Co warto sprawdzić w planie miejscowym:

 • czy za kilka lat (lub miesięcy!) w sąsiedztwie nie powstanie np. składowisko odpadów, zakład utylizacyjny, spalarnia zwłok (sic!), ferma wiatrakowa, biogazownia, przetwórnia sadzy, wielkoprzemysłowa ferma drobiu, trzody chlewnej, norek, czy inna inwestycja uciążliwa (bo przecież kreatywność tzw. “inwestorów” jest nieskończona) itd.
 • przy przymierzaniu się do zakupu konkretnej działki (czy można na niej budować, czy będą w pobliżu prowadzone inne inwestycje,
 • czy będzie modernizowana infrastruktura dojazdowa,
 • czy ziemia nie jest narażona na osunięcia lub sezonowe podtapianie);
 • przy budowie domu jednorodzinnego (czy są ograniczenia, co do kubatury wznoszonych domów, ich wyglądu, ile miejsc parkingowych można wyznaczyć,
 • czy w pobliżu nie powstanie np. centrum handlowe,
 • czy za dwa lata nie będzie tędy prowadzona droga,
 • jakiego rodzaju inwestycje mogą być prowadzone w sąsiedztwie,
 • czy działka z domem nie graniczy z terenem przeznaczonym na budowę obiektów produkcyjnych);
 • przy zakupie nieruchomości w celu uruchomienia własnej działalności gospodarczej (czy teren nieruchomości lub sąsiednie działki nie są objęte ograniczeniami w prowadzeniu działalności),
 • czy jest to teren zabudowy usługowej,
 • czy ziemia jest zagrożona powodzią,
 • czy sąsiadująca z obiektem droga, która ma teraz newralgiczne znaczenie dla otwieranego biznesu, w przyszłości nie straci na znaczeniu), itd.

Z czego składa się plan miejscowy

W skład każdego MPZP wchodzi część opisowa, z której dowiesz się o warunkach przeznaczenia terenu i związanych z tym ograniczeniami, np. jeśli chcesz zbudować dom. Natomiast część graficzna obejmuje mapy obszarów przeznaczonych do zabudowy, tereny zielone, usługowe, drogi i inne.

Mapa: Załącznikiem do uchwały o MPZP jest graficzna postać planu, czyli szkic będący wiernym odzwierciedleniem rzeczywistego układu ulic i zabudowy oraz planów ich zagospodarowania wraz ze szczegółową legendą. Kluczem do prawidłowego odczytania planu jest objaśnienie umieszczonych na rysunku symboli i kolorów.

Z planu miejscowego można wyczytać ponadto:

 • jakiej wysokości opłaty można się spodziewać w związku ze wzrostem wartości nieruchomości dzięki planowi miejscowemu (przy sprzedaży nieruchomości władza miejscowości pobiera jednorazową opłatę od właściciela, który ją zbywa, przy czym opłata nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości).
 • granice terenów przeznaczonych pod budowę obiektów handlowych;
 • granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i miejsca organizacji imprez masowych;
 • jakie są zasady gospodarowania na konkretnych obszarach;
  jakie jest przeznaczenie terenów;
 • na jakich zasadach chroniony jest i kształtowany układ przestrzenny;
 • jakie są zasady ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej (ochrona środowiska, zabytków, pomników, miejsc pamięci czy założeń krajobrazowych o wysokiej wartości estetycznej);
 • jakie są wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych, czyli miejsc szczególnie ważnych dla wszystkich mieszkańców, które sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych;
 • jakie są wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu (jakie mogą być gabaryty budynków na wyznaczonym obszarze, jak blisko siebie mogą stać kolejne budynki,
 • jaka jest intensywność zabudowy, jakie są dominanty wysokościowe);
 • w jaki sposób mogą być zagospodarowane tereny o szczególnej ochronie (np. te, narażone na ryzyko powodzi lub osunięć ziemi);
 • na jakich zasadach można łączyć i dzielić nieruchomości objęte planem miejscowym;
 • gdzie obowiązuje zakaz zabudowy, a gdzie są znaczne ograniczenia;
 • jak będzie modernizowana czy rozbudowywana infrastruktura techniczna i systemy komunikacji (czyli m.in. którędy będą prowadzone nowe trasy, które drogi będą przebudowywane, gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków);
 • w jaki sposób i na jaki czas można tymczasowo użytkować konkretny teren;

 

Foto: Na Pomorzu ma powstać wielkoprzemysłowa chlewnia z obsadą 41 tysięcy sztuk! Mieszkańcy protestują, a wójt zastanawia się, co zrobić 🙂
Jak widać wiedza o MPZP nie jest powszechna … 

 

Źródła:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
 2. https://www.morizon.pl/blog/miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego/
 3. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/inwestycje-budowlane/chce-zalatwiac-sprawy-przed-rozpoczeciem-budowy/proc_357-uzyskaj-plan-miejscowy
 4. http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24621355,na-pomorzu-ma-powstac-chlewnia-na-41-tysiecy-swin-najwieksza.html
 5. https://pl.wikipedia.org/wiki/Odory_z_ferm_trzody_chlewnej

3 komentarze

 1. Tylko nie dawajcie grubemu tego MPZP do zrobienia bo od razu wam wrysuje miejsce na trzy atomówy i kosmodrom 🙂

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

 2. mnie tam wystarcza argument antykorupcyjny

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)