Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

WYBORY: Jak głosować elektronicznie, w innym miejscu, za granicą, korespondencyjnie, przez pełnomocnika, będąc niepełnosprawnym itp.

 

Wybory już tuż, tuż – warto więc wiedzieć co należy zrobić jeśli chce się głosować, a sytuacja jest nietypowa … :

Informacja o elektronicznych usługach wyborczych

Na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

I. Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.
Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

II. Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek wyborcy
 Wyborca:
− czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
− wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
− nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej w 5-tym dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 8 października 2019 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
We wniosku podaje się:
 nazwisko i imiona,
 imię ojca,
 datę urodzenia,
 numer ewidencyjny PESEL,
 adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców),
 adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości. Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 22 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie mogą złożyć wniosek najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem
takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 października 2019 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania. Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania.

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
 Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. najpóźniej w dniu 8 października 2019 r., pisemny wniosek o wpisanie do spisu wyborców w gminie właściwej dla miejsca czasowego pobytu. We wniosku podaje się:
– nazwisko i imiona,
– imię ojca,
– datę urodzenia,
-numer ewidencyjny PESEL,
– adres stałego zamieszkania za granicą,
-adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Polsce.
 Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego  przez konsula lub gminę, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym odpowiednio za granicą lub w kraju głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, jeżeli w dniu głosowania przedstawi obwodowej komisji wyborczej dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie za granicą wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz ważny polski paszport. Obowiązek przedstawienia ważnego polskiego paszportu dotyczy również  wyborców stale zamieszkałych w państwach Unii Europejskiej lub w innych państwach, do których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

NIEPEŁNOSPRAWNI:

informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

informacja_panstwowej_komisji_wyborczej_o_uplywie_terminow_zwiazanych_z_uprawnieniami_wyborcow_niepelnosprawnych (1)

Źródła:

 1. https://bip.stepnica.pl/pobierz/13304
 2. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/8017
 3. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/8015

39 komentarzy

 1. wczoraj mafioso Neumann, dziś błazen Budka …

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • W tym Tczewie to zupełnie jak u nas w Stepnicy.
   Sami niewinni 🙂

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

   • Oczywiście! U nas są sami prawi i niewinni.

    Szczególnie Ci siedzący na żyrandolu.
    Oni nigdy nie splamili się choćby fałszywymi zeznaniami przed prokuratorem. Zawsze mówią tylko prawdę.
    Mataczenie? Nie, nie, to nie w ich stylu. Po prostu oni wszyscy mówią prawdę. I jest tylko jedna prawda – ta ich.I ta prawda zaświadcza, że prawi i niewinni.

    Nic, w sumie, za swoją znojną, społeczną pracę nie zyskali – tylko ten czynsz za komunałkę im dowalili a przecież za darmo powinno być!

    A’propos prawomomocnego skazania to już jednego mamy na stanie.

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 2. „Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił ku*wa jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy to masz problem”- mówi na taśmach Neumann. Nic dodac, nic ujac. To jest program PO.
  “Adamowicz, kur*a, wyszedł z platformy i miał problem.”
  Czy prokuratura nie powinna zainteresować się wypowiedzią podsądnego Neumanna ?

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 2

 3. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się we wrześniu 46 proc. zadeklarowanych wyborców poparłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 23 proc., zaś 8 proc. na Polskie Stronnictwo Ludowe. Na 5 proc. poparcia mógłby liczyć Sojusz Lewicy Demokratycznej. Frekwencja wyniosłaby aż 72 proc. Sondaż został przeprowadzony przez CBOS.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 2

 4. A wiecie, że Stachu, sutener z PO chce zostać senatorem?

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 3

 5. Prezydent właśnie podpisał obniżenie stawki podatku dochodowego (PIT) z 18% na 17%
  Zgaduję że zaraz się znajdą niezadowoleni 😁

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 3

 6. Co mnie miało zatkać gałganie. Głupot peło także nie popieram. Wymądrzasz się a jesteś ciemny jak tabaka w rogu.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 0 Słabe 6

 7. Co mnie miało zatkać gałganie. Głupot peło także nie popieram. Wymądrzasz się a jesteś ciemny jak tabaka w rogu.

  Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 6

 8. Cieszysz się z minimalnej 4000 i 14 emerytury. Polecam poczytać o konsekwencjach ekonomicznych tych typowo populistycznych obietnic.
  A o zwolnieniu z 30-krotności składki zusowskiej słyszałeś? Też się ciesz. Najbogatsi będą za kilka lat brać po kilkadziesiąt tysięcy emerytury PLUS trzynastka plus czternastka…ciekawe z czego, a ty będziesz mieć chleb po 8 złotych, bo każdy piekarz będzie 4000 musiał na rękę dostać i ten co zamiata podłogę z okruchów też.
  0 LGBG ? A jak? Gazować będą? Tak samo jak obietnica zero uchodźców. Pojedź sobie do większych miast i zobacz jak się w Polsce kolorowo zrobiło.
  A wrak Tupolewa gdzie ja się pytam?

  Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 9

  • >>Cieszysz się z minimalnej 4000 i 14 emerytury. Polecam poczytać o konsekwencjach ekonomicznych tych typowo populistycznych obietnic.

   Tak cieszę się. Proszę podać te straszne konsekwencje bo nie podała Pani źródeł. Co jest niby w tym populistycznego? PO nie chciała czasem populistycznie 500+ dla każdego dziecka?

   >>A o zwolnieniu z 30-krotności składki zusowskiej słyszałeś? Też się ciesz. Najbogatsi będą za kilka lat brać po kilkadziesiąt tysięcy emerytury PLUS trzynastka plus czternastka…ciekawe z czego,

   Też się cieszę. Kończy się fikcja. Na szczęściee nie Ty odpowiadasz za budżet PL.

   >>a ty będziesz mieć chleb po 8 złotych, bo każdy piekarz będzie 4000 musiał na rękę dostać i ten co zamiata podłogę z okruchów też.

   A skąd taka dokładna wiedza? Czy to nie jest populizm w druga stronę?
   Tak, ceny wzrosną ale wzrosną też zarobki i w sumie większa będzie kwota która zostaje w kieszeni.

   >>0 LGBG ? A jak? Gazować będą? Tak samo jak obietnica zero uchodźców. Pojedź sobie do większych miast i zobacz jak się w Polsce kolorowo zrobiło.

   Nie, po prostu nie będzie chamskiej promocji LGTQP+, nie nie będzie też uchodźców.
   Stała i ta sama ekipa LGTQP+ jeździ sobie po prostu od miasta do miasta aby poobrażać ludzi ile wlezie. Nie widzę sesnu w dalszym zakłócaniu porządku publicznego.

   >>A wrak Tupolewa gdzie ja się pytam?

   A co ma piernik do wiatraka? O zwrocie decydują rosjanie a ani się nie kwapią …

   Tyle na krótko, zebrało się 🙂

   Debata, kontrowersyjne Dobre 7 Słabe 6

   • 1. Uchodźcy w PL są i będą. l Tak jak LGBG jest i będzie bo tak jak kobiety ubrały spodnie tak LGBT wyszło na ulicę. Chyba że faktycznie wyjadą armatki wodne na ulicę. Widać niektórzy tęsknią.

    2. 4000 minimalnej. Po pierwsze spowoduje wiele zwolnień. Węgry to przerobiły. 10% zwolnień w sektorze płacy minimalnej. Spowoduje to lawinowy wzrost płac bardziej wykwalifikowanych pracowników. Wzrost cen usług olbrzymi. Słabsze regiony Polski dostaną najbardziej po dupie bo tam najwięcej ludzi straci pracę.

    3. 30-krotność – Koniec fikcji? No to jest argument ze źródlem, dzięki ale nie zmieniam zdania, to zawali system emerytalny – chyba że faktycznie będziemy płacic 4000 Zusu ale ty pewnie nie jesteś przedsiębiorcą więc cię to nie interesuje.

    A dla nauczycieli nie było i na podwyżki i pielęgniarek. A wiesz ile ratownicy zarabiają? No ale to budżetówka. Może należałoby od siebie zacząć a nie rączkami przedsiębiorców głosy kupować.

    4. Tupolew – a tak przypmniało mi się, że jechali w kampanii że PO 8 lat nie potrafiło i hucznie obiecywał, że oni ściągną. Taaak i się odbili od ściany. I na nic miliony ma komisję smoleńską, ekshumacje, wygasznono miesięcznice, wszystko ucichło… sza

    Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 8

 9. .

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 1

 10. PiS:

  1) 4000 z minimalna płaca
  2) 14 emerytura
  3) dopłaty dla rolników tak jak w Niemczech
  4) ZERO deficytu
  5) 0 LGTBP+ 🙂

  POKO:
  1) Demokracja
  2) Konstytucja
  3) Preambuła
  4) deficyt na kolejny BILION zł
  5) + LGTP+

  Debata, kontrowersyjne Dobre 9 Słabe 7

  • Człowieku rozdawnictwo do niczego dobrego nie doprowadzi. Rozum podpowiada, że to się źle skończy. Starsi pamiętają jak to było przed transformacją. Dwie dekady odbudowywało się gospodarkę kraju. A przecież był wtedy w kraju ciężki przemysł maszynowy czy stoczniowy. Dzisiaj to mamy głównie usługi. Nie będzie wpływu z prywatyzacji a więc trudniej wychodzić się będzie z kryzysu. A już chore jest sprzedawanie demokracji za ochłapy z pańskiego stołu. Co to za propozycja, co to za porównywanie wyboru. Człowieku ogarnij się. Chcesz kolejnej Wenezueli.

   Debata, kontrowersyjne Dobre 9 Słabe 9

   • 400 MILIARDÓW złotych walnięte na VAT i akcyzie oczywicie nie jest żadnym problemem – ot wyleciało.
    Co do “rozdawnictwa” to ma to ten sam efekt dla beneficjentów co obniżka podatku – i o to chodzi.
    A cała ta mantra z “rozdawnictwem” to brednie sfrustrowanego PO.
    Zaraz, zaraz – przecież to PO chciało większego jeszcze rozdawnictwa bo 500+ na każde dziecko.
    Zatkało?

    Najlepsze: Dobre 8 Słabe 5

    • Co mnie miało zatkać gałganie. Głupot peło także nie popieram. Wymądrzasz się a jesteś ciemny jak tabaka w rogu.

     Debata, kontrowersyjne Dobre 1 Słabe 8

   • Widać, że nie wychylasz głowy ze swojego lokalnego grajdołka.
    Wszędzie na zachodzie państwa wypłacają dodatki na dzieci, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji etc.
    Czemu nie można w Polsce Twoim zdaniem?
    A może po prostu o tym nie wiedziałeś i powtarzasz Schetynie pierdoły ….

    Najlepsze: Dobre 8 Słabe 5

    • W Niemczech Francji rozdają. a w Szwecji jak rozdają! i co? I wali do nich pół Afryki i bliskiego wschodu a przyrost naturalny nadal kiepski. Zdecydujcie się czy chcecie państwa socjalnego czy nie.

     Debata, kontrowersyjne Dobre 3 Słabe 7

     • Nasz program dla Polski
      państwo teoretyczne – ośrodek decyzyjny w Berlinie,
      piniendzy nima
      bałagan, złodziejstwo, afery, przekrety, korupcja, nepotyzm, niekompetencja, osmiorniczki
      600+ czyli 600 tys. imigrantów z Afryki

      Najlepsze: Dobre 7 Słabe 4

      • Program PiS

       Ośrodek decyzyjny na Nowogrodzkiej.
       Wspieranie patologii i nieróbstwa
       Na służbę zdrowia i edukację pieniędzy ni ma
       Miliony dla Rydzyka są.
       Na rodzinne loty marszałka jest
       Na fundacje związane z Ziobrom jest.
       20 mln dla swojaków Glińskiego w USA na profile o Polsce czytane przez kilkadziesiąt osób jest
       Straszyliśmy uchodźcami i genderem to teraz postraszymy gejami.
       Dać drugą trzynastkę i 500+ na pierwsze dziecko, żeby starczyło im ta te leki co zdejmiemy z listy refundowanych.

       Debata, kontrowersyjne Dobre 5 Słabe 8

       • ta frustracja Ciebie zabije dziewczynko 🙂

        Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

       • Całkowicie się zgadzam z oceną sytuacji. Rodzi się nam wielka patologia. Te rozdawnictwo ochłapów wpędzi polskie rodziny w nędzę. Ludzie pozbawieni motywacji przyzwyczają się do wyciągania ręki po jałmużnę. Historia zna podobne przypadki. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru.

        Debata, kontrowersyjne Dobre 4 Słabe 7

     • W Kambodży też “rozdawnictwo”.
      Płaca minimalna to 182 dolary tygodniowo i ma być zwiększona do 190 dolarów.
      Na złotówki to ok. 3000 zł.
      Czekam z niecierpliwością na debilne komentarze zatroskanych o los Kambodży 😂

      Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

   • A przydzielanie mieszkań rodzice, znajomym i osobom spoza gminy to nie było rozdawnictwo? Ha ha ha 🤣

    Najlepsze: Dobre 12 Słabe 1

 11. na POspolitych oszustów…😎

  Najlepsze: Dobre 12 Słabe 9

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)