Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

WODA: List otwarty Bogusława Daszkiewicza

 

Bogusław Daszkiewicz                                                       Stepnica 30.08.2019.
72-112 Stepnica
Ul. Kościuszki 8
Tel. 695587026

Sprawa:  Wykazanie ewidentnych dowodów istnienia zagrożeń środowiska naturalnego w Gminie Stepnica.

   Do stworzenia wykazu- sprawozdania z faktycznego stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stepnica bez skrywania braku nadzoru właścicielskiego przez burmistrza i odpowiedzialne służby, uprawnia mnie fakt, iż jestem mieszkańcem tej Gminy, w latach 1996 – 2002 pełniłem funkcję zastępcy wójta Gminy Stepnica oraz to, że od 2002 r. do 2013 na podstawie umowy z  Gminą Stepnica jako przedsiębiorca w spółce jawnej realizowałem zadanie własne Gminy Stepnica pod nazwą „ zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowy odbiór ścieków z oczyszczalnią włącznie”.

   Aktywnego wsparcia eksploatacyjnego oraz inwestycyjnego od Pana A. Wyganowskiego jako operator i lokalny podmiot gospodarczy, nigdy nie doświadczyliśmy w obszarze wod/kan a łamanie przez niego procedur wynikających z pozwoleń wodno-prawnych oraz środowiskowych było normą. Za to   sprowadzanie na Stepnicę inwestorów z nieograniczonymi inicjatywami  jest procederem i rewelacją na skale światową ( atomówka, farmy wiatrakowe, biogazownia, przetwarzanie sadzy ze spalonych opon oraz aktualnie gigantyczna ferma kurza) pomimo zakazów jasno zapisanych językiem polskim w „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY STEPNICA”.  To że organ wykonawczy w Gminie Stepnica demonstracyjnie głosi, iż owe „ studium nie jest dla niego wiążące” i jest to zgodne z ustanowionym prawem, jest pośmiewiskiem dla ustanowionego prawa i całego PAŃSTWA POLSKIEGO!!

   Podejmowanie oraz popieranie procedur inwestycyjnych pod tytułem „ Rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH, posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działki nr 268/4 obręb Miłowo, gmina Stepnica, województwo zachodniopomorskie”, w przedmiocie planowania odwiertów na pobór wód podziemnych w ilości pół miliona metrów sześciennych rocznie jest ogromnym zagrożeniem dla mieszkańców Gminy Stepnica!! Opisane w materiałach opinie hydrogeologiczne są nie aktualne oraz zawierają poświadczenie nieprawdy. W obrębie przedmiotowej działki istnieją odwierty o których RZGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Szczecinie, winno wiedzieć oraz stanowczo podjąć decyzję o wymuszeniu sporządzenia rzetelnego raportu o aktualnym zasobie wody ujmowanej na zaopatrzenie populacji ponad 3000 mieszkańców Gminy Stepnica!! Te zgromadzone przez A. Wyganowskiego i jego urzędników optymistyczne opinie i kłamstwa o wielkiej wodzie to niebezpieczna beletrystyka publikowana w interesie inwestora. W obiektach byłej suszarni czyli działki 268/4, prowadził działalność gospodarczą podmiot prywatny o nazwie POLPLAST w latach ca 2000 – 2010. Wodę na cele konsumpcyjne i gospodarcze czerpano z odwierconej w pobliżu studni z głębokości około 16 m a zatem z tej samej warstwy wodonośnej i wodochronnej co studnie w Miłowie. Około 100 m na południowy wschód od przedmiotowej działki  istnieją stare odwierty głębokie na kilkadziesiąt m. Badania fizykochemiczne z tych porzuconych pobliskich 2 studni, dały wynik negatywny, woda nie nadaje się do uzdatnienia. Apeluję zatem do Wód Polskich o rzetelne zbadanie sprawy. Jeżeli zostanie to zbagatelizowane to osobiście złożę doniesienie do Prokuratury tak jak to uczyniłem w sprawie z wodą dla mieszkańców z BUDZIENIA, w kontekście podejrzenia celowego działania na szkodę mieszkańców Gminy Stepnica.

   Działania organu Burmistrza oraz bezradność Rady Miejskiej Stepnicy,  zmusza do zawiadomienia wszystkich organów nadzorczych z administracja państwową włącznie o obecnym stanie zbiorowego systemu odbioru ścieków oraz zapewnienie dostaw wody pitnej zgodnej z obowiązującymi normami.

   Opisane aktualności w sferze środowiska wod/kan w Gminie Stepnica mają uzmysłowić mieszkańcom Gminy, Radnym oraz organom decydującym o ewentualnych zamierzeniach inwestycyjnych, groźnych dla środowiska naturalnego na całym obszarze Gminy Stepnica, jakie gwarancje może dawać organ burmistrza M i G Stepnica, A. Wyganowski w kwestii przestrzegania procedur i reżimów technologicznych w takim przedsięwzięciu groźnym ekologicznie jak kurza ferma na 5.5 mln sztuk rocznie, przy braku warunków logistycznych, na terenach depresyjnych oraz fatalnych, wręcz sfałszowanych danych przedłożonych w załącznikach do wniosku o zgodę na budowę fermy, skoro:

 1. Oczyszczalnia ścieków w Stepnicy od przejęcia jej przez WOZ Goleniów w 2013 roku pozbawiona jest mechanicznego oddzielania skratków – oczyszczalni mechanicznej. ( Zdemontowano)!!
 2. Komora beztlenowa jest pominięta, porośnięta trzciną i zielskiem, ścieki z sieci tłoczone są bajpasem do biodegradacji.
 3. Cały system monitoringu redoks, tlen, stan osadu jest zlikwidowany a lej zrzutowy ścieków oczyszczonych na rzece Gowienicy zarośnięty trzciną, bez jakiejkolwiek kontroli.
 4. Bioblok oraz pozostałe obiekty technologiczne są totalnie zaniedbane jedynym obiektem zmodernizowanym jest poletko osadowe. Eko-fundusz jako darczyńca środków na wybudowaną w 2000 roku oczyszczalnię w Stepnicy nie figuruje na ścianie : zaplamiony brudem i niechlujstwem operatora oraz gospodarza.
 5. Monitoring przepompowni ścieków w ogóle nie istnieje zarówno w ściekach komunalnych jak i opadowych.
 6. Od prawie pięciu lat wybudowana przepompownia ścieków przy stacji uzdatniania wody Miłowo w celu odbioru wód popłucznych z płukania filtrów stacji, w ogóle stoi jako atrapa bez uruchomienia a wody popłuczne dalej płyną do rowów melioracyjnych aż do Zalewu Szczecińskiego zanieczyszczając po drodze płytką warstwę wodochronną ( 16 m) jedynych 4 studni – źródła wody pitnej dla ponad trzech tysięcy mieszkańców Gminy Stepnica.
 7. Składowisko odpadów wielkogabarytowych w Stepnicy pobudowane zgodnie projektem?? Zrzuca odcieki otwartą rura na okoliczne działki zamiast do oczyszczalni!!
 8. Sprawę sfałszowania wyników badań wody z odwiertu wykonanego na zlecenie A. Wyganowskiego oraz skutków pokpienia procedur wynikających z Pozwolenia Wodno-prawnego na wykonanie odwiertu poszukiwawczego na działce 550/2 Kąty, wywalenia prawie pół miliona zł na modernizacja SUW Budzień, gdzie nie ma dobrej wody ani jakościowo, ani wydajnościowo ( puste hydranty i woda dowożona) przekazałem w całości z dowodami do Prokuratury Rejonowej W Goleniowie.

   Wyniki badań wody z Budzienia potwierdzają w całości moją ocenę zrealizowania skandalicznie wadliwej modernizacji oraz oszukiwanie ludzi z Budzienia, ciągle podając wodę groźną dla zdrowia i życia mieszkańców! Wyniki analiz wody ujmowanej w Miłowie dla populacji ponad 3000 mieszkańców zawierają często przekroczenia dopuszczalnego parametru mętności, żelaza a brak oznaczenia manganu jest dowodem na całkowite bagatelizowanie obowiązku zapewnienia dostaw dobrej wody. To samo jest ze stacją uzdatniania wody w Widzieńsku i Łące, gdzie również brak wskaźnika manganu. Mijają miesiące od pobrania próbek i odnotowania groźnych dla zdrowia i życia substancji w wodzie pitnej a Burmistrz M i G Stepnica, tak samo jak SANEPID Goleniowski nie przedstawiają dowodów działań naprawczych. Nie ogłaszają nowych wyników wskazujących na poprawę takiego stanu! Cała Gmina Stepnica jest skazana na używanie wody nie nadającej się do spożycia oraz skutkującej powikłaniami zdrowotnymi na ogromną skalę.

     Na wrażliwość i skuteczne kontrole środowiskowe w Zachodniopomorskim nie można liczyć, gdyż Urzędy ds. ochrony środowiska : powiatowy –  goleniowski, marszałkowski oraz gminne  to jedna wielka zależność oraz wzajemny szacunek gdyż każdemu funkcjonariuszowi zależy na pracy, więc jak np. inspektor wojewódzki ds. środowiska może kontrolować skutecznie jakości zrzucanych ścieków u operatora takiego jak WOZ Goleniów spółka z o.o. której właścicielem jest między innymi jego pracodawca?!

      Ten materiał osobiście dokładam do trwających i publikowanych w prasie  protestów w sprawie „kurzej fermy w Miłowie” oraz przedkładam wszystkim stronom postępowania jak również organom odpowiedzialnym za stan gospodarki wod/Kan w Gminie Stepnica, gdyż wyraźnie widać brak rygorów i skutków jakichkolwiek kontroli. Przykład dotyczący Stacji Uzdatniania Wody w Miłowie: urzędnik Starostwa Powiatowego w Goleniowie zagroził mi przed przekazaniem gospodarki wod/Kan Gminie Stepnica i dalej spółce WOZ, iż nie wyda więcej pozwolenia wodno-prawnego na ujmowanie wód podziemnych w Miłowie jeżeli nie będzie odbioru i odprowadzania wód popłucznych do oczyszczalni ścieków w Stepnicy. Gmina wybudowała wymienioną powyżej przepompownię ścieków, która stoi bezczynnie nie przepompowuje ani wód popłucznych ani ścieków z pobliskich gospodarstw domowych, nowych i starych a Starosta wydaje Wodociągom  Zachodniopomorskim Decyzję Wodno-prawną  z datą ważności do 24.08.2024r zezwalając na zrzut popłuczyn do rowów melioracyjnych i dalej do Zalewu Szcz. Mało tego ten sam organ w tym Pozwoleniu zwiększa z 28 metrów sześciennych/godz na 56m sześciennych/godz co jest niezgodne z wcześniej wydaną Decyzją o wielkości strefy ochrony pośredniej dla ujmowania wody w Miłowie.

   Takie praktyki urzędów i organów nadzorczych z unijnymi dyrektywami w tle zatrważają oraz wymuszają bezpardonowe eksponowanie niechlujstwa urzędniczego, co niniejszym czynię i oczekuję odpowiedzialnego traktowania prawa i obowiązków właścicielskich od lokalnego organu wykonawczego oraz Rady Miejskiej Stepnica.

 

z poważaniem: B. Daszkiewicz

 

 

8 komentarzy

 1. Nie czekac – niech się zajmie tym wymiar sprawiedliwości!
  Sfałszowane ekspertyzy, niejasne powiązania – do PIECA!

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 1

 2. Zaniedbania w całej gminie, ale pensyje wać burmistrzów jak w zwykle zacne
  DRAMAT!!!

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. “Rozrzutni” brytyjczycy właśnie podnoszą placę minimalną do ok. 50zł na godzinę.
  Tylko nasze Janusze biznesu muszą mieć pracowników-niewolników za miskę ryżu …

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 1

  • … ceny nieco wzrosną ale płacę będą większe i ludziom więcej zostanie na wakacje. Większy popyt wewnętrzny rozrusza gospodarkę i ta cholerny bieda niektórych zaniknie.

   Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 6

 4. Nie ma sensu na cokolwiek czekać.
  Do prokuratury i pilnować żeby nie umorzyli

  Najlepsze: Dobre 17 Słabe 0

  • To jest dobry gotowiec.
   Trochę jeszcze szczegółów dodać i wysłać.

   Najlepsze: Dobre 11 Słabe 2

   • Kilkanaście lat zarządzania oczyszczalnią i tyle samo lat telefonów na nasz prywatny numer, za każdym razem jak wody zabrakło. Cyt.”co tam się k…wa u was dzieje!!!!” było regularnością. Naście lat opluwania Daszkiewicza i nie skończyło się wraz ze zdaniem oczyszczalni. Po tym dopiero się zaczęła jazda, że zaniedbał, że przez Daszkiewicza podwyżki itd. itp. No to teraz jest fantastyczny operator. Ciekawe ile osób wydzwania do domu prezesa jak im g… z kranów leci i jak się mieszkańcy czują z perspektywą kupowania wody pitnej w w sklepie – bo w tym kierunku to idzie. A chłop w sumie zamiast cieszyć się spokojem na emeryturze próbuje ratować mieszkańcom wodę w kranach.

    Najlepsze: Dobre 12 Słabe 1

 5. Tak trzymać, nic tutaj dodać ,skutki oddziaływania “trzaskowianki “odczuwamy codzienne na własnej skórze .

  Najlepsze: Dobre 18 Słabe 5

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)