Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Nowy komendant Straży miejskiej potrzebny od zaraz.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne  kierownicze stanowisko  urzędnicze:

Komendant Straży Miejskiej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

 

Stanowisko pracy:

Komendant Straży Miejskiej

 

Warunki pracy :

 1. Wymiar czasu pracy pełny etat;

b) godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15.30 (ewentualnie dodatkowo – w sytuacjach tego wymagających – w dni wolne od pracy, lub inne godziny pracy w dni robocze);

c) charakter pracy: administracyjno – biurowa połączona z częstymi wyjazdami w  teren w granicach gminy Stepnica, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej;

 

2. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe;

c) ukończone 21 lat;

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

f) nieposzlakowana opinia;

g) co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku;

h) sprawność pod względem psychicznym i fizycznym;

i) uregulowany stosunek do służby wojskowej;

j) prawo jazdy kat. „B”;

k) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem stanowiska.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) predyspozycje osobowe: samodzielność, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność argumentowania;

b) umiejętność dobrej organizacji pracy;

c) sprawne posługiwanie się komputerem;

d)  doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych: Straży Gminnej, Policji lub     Straży Granicznej;

e) znajomość przepisów:

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych;

–  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

– ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie;

– ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń;

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

– ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

–  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi.

f) mile widziane ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich /gminnych oraz szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) organizowanie pracy Straży Miejskiej w sposób pozwalający na prawidłowe realizowanie zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o straży gminnej i akty prawa miejscowego;

b) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Stepnica, wynikających z ustawy o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego;

c) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań w stosunku do właścicieli, zarządców, administratorów nieruchomości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz powiązanych aktów prawa miejscowego,

d) bezpośrednie prowadzenie spraw dotyczących popełnionych wykroczeń, w tym kierowanie wniosków o ukaranie do właściwych organów;

e) prowadzenie ewidencji mandatów karnych i ich rozliczanie;

f) planowanie budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Straż Miejską, dysponowanie środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie;

g) inicjowanie nowych oraz modyfikacja istniejących form działania Straży Miejskiej w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań;

h) dokonywania bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta i gminy, podejmowanie działań dostosowanych do występujących zagrożeń i potrzeb;

i) realizowanie zadań wynikających z kontroli zarządczej;

j) dbanie o regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy przydatnej w pracy, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi

k) reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz;

l) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt;

ł) nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu,

m) informowanie Burmistrza Miasta i Gminy o stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;

n) współpraca z Policją, Strażą Graniczną, służbami sanitarnymi, weterynaryjnymi, Urzędem Skarbowym, Strażą Pożarną, i innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonych spraw;

o) sporządzanie niezbędnych raportów, statystyk, analiz w tym przedstawianie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności;

p) prowadzenie dokumentacji związanej z samochodem służbowym (karty drogowe, rozliczenia paliwa, ubezpieczenia, naprawy).

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy,
 4. kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenia kandydata o :

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

– nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań komendanta Straży Miejskiej.

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym stanowiąca załącznik do ogłoszenia,
 2. podpisana klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a także pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór – Komendant Straży Miejskiej , w terminie do dnia 22.11.2019 r. do godz. 15.30. Aplikacje niespełniające wymagań, jak również, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Zatrudnienie Komendanta Straży Miejskiej poprzedzone zostanie zasięgnięciem opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane  i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia    10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Stepnica, dnia 05.11.2019 r.             

 

 

                Andrzej Wyganowski

                Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

5 komentarzy

 1. Może Jacek Jacewicz dla równowagi? 🙂

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 2

 2. Katani odchodzi?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 1

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)