Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

Prawo, prawem ,a ja panu powiem jak jest….

“Prawo, prawem ,a ja panu powiem jak jest….” takimi słowami, którymi wiceburmistrz Ławicki zwrócił się do radnego Jacewicza w poprzedniej kadencji, można podsumować działania naszego burmistrza w sprawie konkursu na dyrektora szkoły.

Burmistrz wydał 26 marca 2020 zarządzenie powołujące Komisję do przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej w Stepnicy :

A co o tym mówi rozporządzenie MEN z dnia z 25 marca 2020 r. ?

“§11h.1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki w tym okresie organ prowadzący powierza pełnienie obowiązków dyrektora jednostki wice-dyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora –nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31sierpnia 2020r.

2.W przypadku powierzenia przed dniem 26marca 2020r. wicedyrektorowi, a w jednostce systemu oświaty, w której nie ma wicedyrektora –nauczycielowi tej jednostki,pełnienia obowiązków dyrektora jednostki,organ prowadzący może przedłużyć powierzenie pełnienia tych obowiązków, jednak nie dłużej niż do dnia 31sierpnia 2020r. W tym przypadku łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki może być dłuższy niż 10miesięcy.

3.Organ prowadzący unieważnia konkurs na stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ogłoszony i nie zakończony przed dniem 26 marca 2020r. Do kandydata wyłonionego w wyniku konkursu przeprowadzonego przed dniem 26marca 2020r. stosuje się przepisy dotychczasowe.”;

Rozporządzenie było szeroko dyskutowane w mediach, jednak nasz burmistrz jakby był głuchy.

A może chodzi o to, że podobno przez “pomyłkę” dotychczasowy dyrektor A. W. stracił pracę i burmistrz zrobi wiele, aby go przywrócić?  Nawet złamie prawo?

Źródło:

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2020/03/rozporzaadzenie_zmieniajace_covid_19.pdf

http://bip.stepnica.pl/dokumenty/8376

2 komentarze

  1. A co chcecie by było lepiej ??? hahhahahhaha Jak się ma egzekutywę w urzędzie to wybaczcie .Tutaj tylko kolesiostwo ,przynależność partyjna ,było PZPR teraz PO przefarbowały się te lisy i robią co chcą.Dwaj cwaniacy mają elektorat tam gdzie słońce nie dochodzi .Stare komuchy

    Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

  2. a u nas jak zwykle “PO STEPNICKU”

    Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)