Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Specjaliści od kryzysów, biznesu i alkoholu potrzebni od zaraz :-)

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne   stanowisko  urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

Stanowisko pracy:

stanowisko ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego

Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia nw. wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada wykształcenie wyższe najlepiej kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, lub pokrewne związane z zakresem merytorycznym stanowiska konkursowego,
 7. posiada uprawnienia do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,
 2.  dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
 3. dobra znajomość prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy w szczególności: prawo zamówień publicznych, ustawy o zajęcie pasa drogowego,   o zarządzaniu kryzysowym , o  obronie cywilnej, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych,
 4.  umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows (Word, Excel),
 5.  doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub na stanowisku w którego zakresie były zadania określone przedmiotowym konkursem,
 6. umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań, umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych,
 7. odpowiedzialność, sumienność, terminowość, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność i kultura osobista,

f) mile widziane ukończone szkolenia w zakresie merytorycznie związanym ze stanowiskiem.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim urządzeń,
 2. obsługa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji,
 3. przygotowywanie decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu z dróg gminnych,
 4. wydawanie zgody na dysponowanie gruntami gminnymi na cele budowlane,
 5. prowadzenie gminnej ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz jej aktualizacja, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 6. współdziałanie z dostawcą energii w zakresie oświetlenia ulicznego oraz prowadzenie ewidencji,
 7. prowadzenie postępowań z zamówień publicznych do 30 tys. euro i sporządzanie projektów umów,
 8. prowadzenie ewidencji umów na dostawę energii elektrycznej oraz gazowej,
 9. prowadzenie rejestru i zbiorów umów oraz zamówień,  
 10. prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 11. opracowywanie, dokonywanie ocen i aktualizacja wszelkiej dokumentacji i planów obrony cywilnej, świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych i związane z nimi działania  należące do właściwości gminy,
 12. współdziałanie z WKU w zakresie realizacji zadań akcji kurierskiej, szkolenia kurierów itp., współpraca w zakresie świadczeń rzeczowych i osobistych,
 13. sporządzanie wniosków o reklamowanie osób do WKU,
 14.  nadzorowanie  działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, prowadzenie gminnego magazynu OC oraz gminnego magazynu przeciwpowodziowego
 15. prowadzenie dokumentacji z postępowań w sprawach zgromadzeń,  
 16. wykonywanie czynności pracownika kancelarii materiałów niejawnych,
 17. prowadzenie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym: przeprowadzanie kontroli warunków pracy, sporządzanie i przedstawianie pracodawcy  raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 18. prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, w tym udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ,
 19. prowadzenie wstępnych szkoleń dla pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy. Nawiązanie stosunku pracy: od dnia 10 sierpnia 2020 r.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony.

5. Warunki pracy

 1. praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy, sporadyczne wyjazdy w teren w granicach gminy Stepnica,
 2. praca  wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w pokoju na                            I piętrze,
 3. stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 4.  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 5. mailowy, telefoniczny i bezpośredni kontakt z interesantem,
 6. oświetlenie naturalne i sztuczne;
 7. budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (winda) – tylko w zakresie parteru; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie toalet dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV),
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. inne kserokopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach w tym prawo jazdy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 10. kserokopia książeczki wojskowej  w przypadku mężczyzn,
 11. podpisana klauzula informacyjna stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 01.06.2020 r. do godz. 15.30

– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, lub

– pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, lub

– pocztą tradycyjną na adres urzędu ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dotyczy stanowiska  ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego.  

Aplikacje niespełniające wymagań, jak również, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom. Dokumenty aplikacyjne niewybranych kandydatów przechowywane są w UMiG przez okres 3 miesięcy od dnia ich złożenia, a następnie trwale zniszczone. Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru odebrać swoje oferty. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być podpisane  i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)”.

Dokumenty niezawierające zgody kandydata na przetwarzanie podlegają zniszczeniu.

Pozostałe dane osobowe  np. wizerunek, zainteresowania będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraża kandydat, wysyłając nam swoje zgłoszenie aplikacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Kandydatowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych  osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Stepnica, dnia 20.05.2020 r.
Andrzej Wyganowski 
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Pages: 1 2

9 komentarzy

 1. Izabela Marian zam. Stepnica

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. pływałem żabką po zegrzu ale na akumulatorze długo nie wytrzymam, mam szanse?

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

  • po Zegrzu, na pavulonie, pływało się jedynie stylem grzbietowym !

   Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 3. Wystarczy,wystarczy tutaj nikt nie może być mądrzejszy ode mnie, jasne ?

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

  • posiada wykształcenie wyższe najlepiej kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe, lub pokrewne związane z zakresem merytorycznym stanowiska konkursowego

   Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 4. Czy wystarczy skończona uczelnia imieniem Dzierżyńskiego Felka czy to za mało?

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 5. Wojewódzki
  Szyc
  Hyra
  Majdan
  “Nergal”
  Zanussi
  Siwiec
  “Krystek”
  Skiba
  Liroy
  Bieniuk
  Zborowski

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

  • Jacy oni są męscy! PO PrOstu MACHO!
   Oczywiście poza Siwiec – podobnej jak dwie krople gnoju do czerwonego taty!

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 1

 6. Publikują te oferty pracy bo muszą według prawa.
  Ale i tak praca jest dla swojaków.

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)