Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica – Gminny Komisarz Spisowy

                        ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

                                    w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U.. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację
o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Stepnica. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Stepnica,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 3. pełna sprawność fizyczna,
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. posiadanie prawa jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść przeszkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
 3. Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT – od 15 czerwca  2020 r. do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  1. imienia i nazwiska
  2. adresu zamieszkania
  3. telefonu
  4. adresu e-mail.
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
 3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty  należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica z dopiskiem na kopercie: „Nabór na rachmistrza terenowego – PSR 2020” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Andrzej Wyganowski

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

 – Gminny Komisarz Spisowy

Źródło:

 1. http://bip.stepnica.pl/dokumenty/8517

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)