Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Sesja Rady 26 czerwca, Komisje ds Społecznych oraz ds.Gospodarki i Budżetu 23 czerwca

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu  23 czerwca  2020 r. o godzinie 1200 w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady  Miejskiej w Stepnicy.

       Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka Makowska                                  

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu i Komisji ds. Społecznych w Stepnicy i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjcie Protokołu Nr 2 /2020 z posiedzenia Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 lutego 2020 r.

4. Przyjęcie Protokołu Nr 3/2020 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 lutego 2020 r.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2019r.

7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica.

8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenie/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie inkasa od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/21, położonej w obrębie Stepnica -1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji ds. Społecznych i Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2020 r. o godzinie  1200 w sali widowiskowej   w Gminnym Ośrodku Kultury  w Stepnicy  odbędą  się obrady XIII Sesji Rady Miejskiej   w Stepnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnic

                                              Agnieszka Makowska                        

Porządek obrad.

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XI/20 z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 marca 2020 r.

4. Przyjęcie Protokołu Nr XII/20 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r.

5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

11. Przedstawienie ”Raportu o stanie Gminy Stepnica za rok 2019”.

12. Debata nad raportem.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica wotum zaufania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie/nie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

16. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

17. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/21, położonej w obrębie Stepnica-1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

19. Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy w dniu 16 czerwca 2020r.

20. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.

21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.

22. Wolne wnioski i informacja oraz oświadczenia.

23. Zamkniecie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Źródła:

  1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/8521
  2. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/8522

3 komentarze

  1. Czy można liczyć na nagranie Komisji?

    Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

  2. 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

    Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)