Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Jutro sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 17 grudnia 2020 r. o godzinie 1400 odbędą się obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Stepnicy
Marek Kleszcz

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 1. Otwarcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XV/20 z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2020 roku.
 4. Sprawozdanie z Programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami za lata 2019 – 2020
 5. Sprawozdanie z realizacji zadania wynikającego z programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stepnica w 2019 r. i 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 759 położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Golczewo na realizację zadania publicznego, polegającego na utrzymaniu i opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Stepnica w 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Szczecin na realizację programu edukacyjno– motywującego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2021-2025.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020 oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania.
 2. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.
 5. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

3 komentarze

 1. Bedzie dym!

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • No raczej nic nie będzie słychać a wszystkie uchwały przejdą. To bezradni! I pewnie kwiatki wręczą burymistrzowi.
   Nuda, żaden dym…

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

   • Dym się zrobi jak przyjdą pierwsze nowe rachunki za śmieci.
    Wtedy będzie ból i zgryzota!
    Mądry Polak po szkodzie …

    Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)