SOT wygrywa z Wodociągami Zachodniopomorskimi w Sądzie!

Wyrokiem z dnia 27 maja br. Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Szczecinie uznał wszystkie zarzuty Stepnickiej Organizacji Turystycznej i uchylił decyzję Wodociągów Zachodniopomorskich w przedmiocie udostępniania informacji publicznej. Oznacza to kolejną wygraną SOT-u w ważnej  dla mieszkańców sprawie!

 

Temat jakości wody w naszej gminie podnosi ciśnienie najspokojnieszym. Dlatego SOT i jej członkowie od lat konsekwentnie podejmują wszelkie czynności mające na celu wymuszenie na naszych włodarzach i operatorze sieci wod-kan należyte wykonywanie działań związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w odpowiedniej jakości wodę czy zwiększania nakładów na modernizacjię przestarzałej sieci.

W kwietniu zeszłego roku SOT wystąpiła do Wodociągów Zachodniopomorskich, jako gminnego zarządcy sieci wod-kan w gminie oraz do instytucji mających uprawnienia kontrolne w tych sprawach  z wnioskiem o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z realizacją obowiązków wymienionych w punkcie 3 pozwolenia wodno prawnego. Obowiązki te dotyczą m.in. wykonywania okresowych badań wody, w tym np. poziomu zwierciadła wody.

Urząd Miasta i Gminy dość nonszalancko przyznał się do braku takiej dokumentacji, choć burmistrz i rada miejska mają uprawnienia kontrolne w zakresie sposobu wykonywania zadań powierzonych zarządcy sieci. 

WOZ konsekwentnie, pod różnymi pretekstami, odmawiał udostępnienia tej dokumentacji. Jedynie Starostwo Powiatowe (jako organ wydający pozwolenie wodno-prawne) udostępniło całą posiadaną dokumentację. Niestety, udostępnione przez Starostwo dokumenty były niekompletne, nie obejmowały wszystkich lat i badań.  Niekompletna dokumentacja w połączeniu z uporczywą odmową Wodociągów Zachodniopomorskich wzbudziły wątpliwości co do faktu,  czy takie badania regularnie przeprowadzano i  w ogóle taką dokumentację sporządzono.  Z tego powodu Stepnicka Organizacja Turystyczna,  we współpracy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska skierowała sprawę do sądu.  

Po ponad roku  batalii i dwóch postępowaniach sądowych udało się osiągnąć cel. Wyrok WSA oznacza, że spółka MUSI udostępnić wszystkie dokumenty na żądanie SOT-u. Kolejny wniosek w tej sprawie zostanie złożony. 

Warto zaznaczyć, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę należy do zadań własnych gminy. W związku z czym gminie (burmistrzowi, radzie miejskiej) przysługuje szerg uprawnień, w tym uprawnienia kontrolne. Niestety, nie są one u nas wykonywane, czego skutki odczuwają wszyscy mieszkańcy. Urząd nie gromadzi i nie analizuje nawet dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Wodociągi Zachodniopomorskie zadań określonych w zezwoleniu na działalność i pozwoleniu wodno prawnym! Plany modernizacji sieci są, co prawda, uchwalane w terminie ale ani burmistrz ani rada nie kontrolują ich realizacji. Ba! Rada bezreflesyjnie uchwala wszystkie proponowane przez burmistrza przesunięcia pieniędzy przeznaczanych w budżecie gminy na wodociągi na inne cele! Okazuje się, że kładki, betonowanie czego popadnie, wieże widowiskowe (!) itp. fanaberie włodarzy  są ważniejsze niż zaopatrzenie mieszkańców w dobrej jakości wodę.

Sami mieszkańcy Budzienia mogliby napisać trylogię opisującą zaniedbania burmistrza, urzędników i rady w tym zakresie. Resztę mieszkańców, o ile polityka władz gminnych się nie zmieni, czeka ten sam los. 

Najlepszym dowodem ignorancji i bierności gminnych władz w tej sprawie jest choćby fakt, że urząd nie posiada i nie analizuje dokumentów i badań niezbęnych do sprawowania JAKIEJKOLWIEK sensownej kontroli nad działalnością dostawcy wody w gminie! Pozostaje zatem tylko kontrola społeczna, którą od lat zapewnia SOT.  Z tego powodu ten wyrok jest tak ważny dla mieszkańców. 

Po wykonaniu wyroku, czyli otrzymaniu i zapoznaniu się z pełną dokumentacją, SOT nie wyklucza podjęcia kolejnych działań prawnych mających na celu poprawę jakości wody w gminie, w tym planowania i wydawania środków na modernizację sieci wodociągowej – co nie jest realizowane w stopniu wystarczającym a jest obowiązkiem gminy. 

P.S. Burmistrz z wice oraz urzędnicy i radni są suto wynagradzani za swoją ignorancję i bezczynność. Członkowie Stepnickiej Organizacji Turystycznej działają społecznie. Kto wie co należy robić i wymaga tych działań  widać wyraźnie w uzasadnieniu wyroku sądu. Smutna prawda jest taka, że gdyby burmistrz i rada wykonywali swoje zadania należycie, mieszkańcy nie musieliby podejmować samodzielnych działań i kierować tak oczywistych spraw do sądu. 

Poniżej wyrok WSA w Szczecinie 

34 KOMENTARZE

 1. Proszę nie obrażać wykwalifikowanych pracowników porządkowych!! Do takich prac trzeba posiąść odpowiedni CERTYFIKAT z uprawnieniami. Nasi urzędnicy oraz ci BEZRADNI radni posiadają jedynie kwity uprawniające do pobierania ogromnej kasy za “bycie”!! Na “to” w tym PRL-u bis nie trzeba certyfikatów oraz kwalifikacji, wystarczy ślinić się do postbolszewickiego towarzysza, który nawet w WOP -ie narobił gnoju i został na zbity pysk wywalony!!

  Dobre 10 Słabe 0

  • Jak podkreślał, tym obowiązkiem (deklaracji powiązań rodzinnych) zostanie objęty “bardzo szeroki krąg osób”.

   – Począwszy od prezydenta, przez premiera, członków Rady Ministrów, zarówno samych ministrów, jak i sekretarzy stanu, dyrektorów departamentów, poprzez spółki skarbu państwa, spółki komunalne, wszystkich samorządowców, osoby zatrudnione zarówno w gminach, powiatach, jak i województwie, Urzędzie Marszałkowskim czy to urzędzie wojewody na stanowiskach kierowniczych, dyrektorów departamentów – wymieniał Tyszka.

   Dobre 5 Słabe 0

   • Nie wierzę w to, że taka ustawa przejdzie!! Przecież połowa “politycznych ssaków budżetowych” zostanie odciętych od koryt i to na wszystkich szczeblach władz samorządowych oraz rządowych a partyjne intratne finansowo stołki są przyspawane do dup baronów bez szans na ich oderwanie!!

    Dobre 8 Słabe 0

 2. Celem głównym projektu jest stanu poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Stepnica poprzez przebudowę dwóch stacji uzdatniania wody. Celami szczegółowymi są: – poprawa stanu zdrowia 4535 mieszkańców Gminy Stepnica; – zwiększenie poziomu zadowolenia turystów odwiedzających gminę. Głównym problemem decydującym o realizacji projektu jest niewystarczający stan techniczny urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie SUW Miłowo i Łąka. Ponadto istotnym problemem, będącym konsekwencją problemu głównego, jest niedostateczna jakość wody dostarczanej mieszkańcom Gminy Stepnica. Przeprowadzone na terenie Gminy Stepnica badania jakości wody (określające jakość wody w gminie w okresie: 01.01.2017 – 12.02.2018 r.) nie
  wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Operator sieci (Zachodniopomorskie Wodociągi Sp. z o.o.) zaobserwował jednak, iż wodę surową na ujęciu Łąka i Miłowo cechuje podwyższona mętność, zawartość manganu i żelaza. To z kolei może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców, którzy używając wody w dużych ilościach mogą doprowadzić do niebezpiecznego wzrostu ilości wskazanych substancji w organizmie. Nie można bowiem zapomnieć, że w organizmie ludzkim znajduje się 3,5 – 4,5 gramów żelaza. Jest składnikiem hemoglobiny, mioglobiny i wielu enzymów. Żelazo jest niezbędne dla organizmu
  jako składnik krwiotwórczy oraz do transportu i magazynowania tlenu. Efektem nadmiernego spożycia żelaza może być zmniejszenie wchłaniania innych składników mineralnych (cynku, miedzi), zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji, nadmierne gromadzenie żelaza w tkankach i ich uszkodzenie (np. trzustki, cukrzyca) oraz zwiększenia wystąpienia chorób nowotworowych. Z kolei nadmiar manganu obniża poziom hemoglobiny i wywołuje schorzenia neurologiczne.
  Obecnie występująca podwyższona zawartość wskazanych substancji nie oddziaływuje w sposób bezpośredni na zdrowie ludzi, jednak w dłuższym okresie czasu, przy dalszym pogorszeniu stanu infrastruktury wodociągowej, może mieć wpływ na stan zdrowia mieszkańców gminy i stanowi istotny czynnik decydujący o realizacji projektu. Zła jakość wody dostarczanej mieszkańcom może także wpłynąć na uszkodzenia urządzeń wykorzystujących wodę, np. pralki, co z kolei spowoduje dodatkowe obciążenie budżetów domowych i może wpłynąć na ubożenie społeczeństwa. Innym
  problemem związanym bezpośrednio z problemem głównym jest niedostateczny poziom zadowolenia turystów z korzystania z infrastruktury wodociągowej zlokalizowanej na terenie gminy. Zwiększona mętność wody może bowiem skłonić turystów do wyboru innych miejsc odpoczynku, co może się przełożyć na zmniejszenie dochodów ludności Stepnicy i ubożenia społeczności. Ważnym problemem, z którym styka się operator sieci i urządzeń wodociągowych, jest wzrastająca awaryjność urządzeń. Z powody złego stanu technicznego poszczególnych urządzeń
  technologicznych instalacji uzdatniania wody, powodującego brak gwarancji bezawaryjności pracy systemu technologicznego, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu modernizacji instalacji, z uwzględnieniem prac budowlanych, remontowych dla budynku SUW oraz poszczególnych pomieszczeń technologicznych, jak również z wymianą wyposażenia procesowego i uzupełnieniem instalacji o nowe urządzenia technologiczne. Projekt stanowi odpowiedź na wskazane problemy, a jego realizacja przyniesie szereg korzyści społeczno-ekonomicznych, do których można zaliczyć m.in. zmniejszenie kosztów ponoszonych przez mieszkańców w związku z uszkodzeniami
  urządzeń wykorzystujących wodę, np. pralka. Ponadto przedsięwzięcie może przełożyć się na zwiększenie ruchu turystycznego oraz stanu zdrowia mieszkańców. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następującego rezultatu:
  przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 4535 osób. Projekt obejmuje przebudowę dwóch stacji uzdatniania wody zaopatrujących następujące miejscowości: Stepnica, Jarszewko, Łąka, Racimierz, Żarnowo, Czarnocin, Kopice, Świętowice, Żarnówko, Zielonczyn, Miłowo, Gąsierzyno, Piaski Małe, Stepniczka, Bogusławie, wchodzące jednocześnie w skład aglomeracji Stepnica.

  Dobre 2 Słabe 1

  • Wszyscy mówią o infrastrukturze wodociągowej i strukturze technicznej w SUW-ach a ja zadam proste pytanie w związku z kompleksową przebudową wojewódzkiej drogi 111 dlaczego gmina odmówiła partycypowania w kosztach wymiany azbestowej instalacji wodociągowej. Ludzie, którzy podłączali kanalizację burzową twierdzą że to kwestia niedalekiej przyszłości jak zaczną ciąć nowy asfalt i wymieniać rury. Przecież to ewidentne działanie na szkodę mieszkańców, pomijam już element zdrowotny. Żyjemy w jakimś matriksie .

   Dobre 3 Słabe 0

 3. Wszystko Ok. Tylko nie podoba mi się stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Powiązanie z Funadacją Batorego, to już wiadomo kto to finansuje. Największy grandziarz świata.

  Dobre 2 Słabe 5

  • Watchdog jest be. To Soros sfinasował polowanie na grubego i WOZ.
   A jak NASI kradną to w porządku.
   Puknij się, ale tak zdrowo, w głowę.

   Dobre 5 Słabe 0

 4. Marszałek województwa z PO zajechał drogę tirowi. W efekcie doszło do kolizji – WIDEO

  Marszałek województwa zachodniopomorskiego za dużo naoglądał się chyba “Strażnika Teksasu”. Olgierd Geblewicz (PO) postanowił sam bowiem “wymierzyć sprawiedliwość” kierowcy tira, który – jego zdaniem – za długo wyprzedzał inną ciężarówkę. Zabawa w szeryfa skończyła się dla marszałka… kolizją.

  Niestety – przed autem platformerskiego marszałka wyrosła przeszkoda nie do pokonania. Oto bowiem jadący przed nim tir, z oczywistych względów, niewystarczająco szybko wyprzedzał jadącą prawym pasem ciężarówkę. Geblewicz, któremu na minutę zablokowano lewy pas, stracił więc cierpliwość.

  A że jest marszałkiem województwa, postanowił to pokazać kierowcy tira. Gdy ten skończył już swój manewr, Geblewicz wcisnął pedał gazu, wyprzedził tira i… zajechał mu drogę. Zrobił to jednak tak nieudolnie, że wpakował się pod koła ogromnego pojazdu. Na szczęście zderzenie nie było mocne i do tragedii nie doszło – ale marszałkowa demonstracja siły, nagrana przez kierującego tirem, została nagrana i trafiła do sieci.

  Tutaj nagranie:
  https://niezalezna.pl/401632-marszalek-wojewodztwa-z-po-zajechal-droge-tirowi-w-efekcie-doszlo-do-kolizji-wideo

  Dobre 4 Słabe 1

  • Te teksty goleniowskiej to naprawdę porażka. Dziennikarstwo poniżej krytyki. Trzy zdania i już artykuł:)
   No, ale chyba nikt inny nie publikuje tej prl-owskiej propagandy

   Dobre 7 Słabe 0

   • Jesli chodzi o liczbe “modernizacji” ujec wody to jestesmy chyba liderem 🙂 Nie minely dwa lata od modernizacji za plane 2 MILIONY, ktora przyniosla wielkie NIC a teraz kolejna… Modlmy sie, by nie bylo jak w Budzieniu, gdzie po modernizacji za 450 tys. Strach sie wykapac a wode dowozi sie beczkowozami. Przy zlym zarzadzaniu i planowaniu takich inwestycji mozna miliony wydac z marnym efektem. Co doskonale widac od lat.
    Pozdrawiam

    Dobre 6 Słabe 1

  • Musze Pana Heheszka poprawic. Taka satysfakcja nie “plynie z zyci” a jest konsekwencja pracy umyslowej. Moze u Pana procesy myslowe zachodza w dolnej czesci ciala, co poniekad tlumaczy Panski komentarz. Zdrowia zycze I powrotu funkcji myslowych na ich miejsce 😉

   Dobre 7 Słabe 1

 5. Ta pani urzędniczka co podpisała to pismo to chyba nie do końca rozumie obowiązki gminy w sprawie wody i wodociągów. Nawet zdziwiony nie jestem.

  Dobre 6 Słabe 0

   • Może My Mieszkańcy Gminy Stepnica czegoś nie wiemy? Np. tego czy Burmistrz notarialnie nie przekazał wszelkie prawa do majątku wod/kan WOZ-om, stąd taka beztroska i bezczelność urzędników!! Jako poprzedni operator w latach 2002 – 2013, przekazując Gminie Stepnica całą infrastrukturę- majątek wod/kan w 2013 roku z półrocznym opóźnieniem po gminnym mazgajstwie przetargowym, przekazałem również kilka kartonów, ważnej dokumentacji technicznej, również archiwalnej otrzymanej od Projektanta z Koszalina. Nikt z tych “niby rozgarniętych urzędników gminnych” nie ma pojęcia o tym jak cenne te dokumentacje były, gdyż do projektowania owych ponad 60 km rurociągów kanalizacyjnych trzeba było stworzyć osnowę geodezyjną na bazie szczątkowych dokumentacji gminnych a do kompletu trzeba było poszukiwać w archiwach wojewódzkich. Niestety te przekazane dokumentacje gdzieś pozostały zwalone jak makulatura a kto wie czy Pan Wyganowski nie polecił spalić tak jak owe bale modrzewiowe z demontażu mola!! Po tym “gieroju sowietskowo sajuza” pozostanie nam spalona, zabetonowana i skażona kurzym gównem stepnicka Ziemia!!

    Dobre 9 Słabe 0

 6. Nasze Panie rozgrzewają się chyba przed sądową bitwą w sprawie fermy 😉 Jak znam dziewczyny to pewnie już czekają przygotowane na odpowiedni moment do ataku. Jak ktoś zrobi zakład o to kto wygra- urząd z inwestorem czy one- obstawiam w ciemno 🙂 Gratki!

  I taka mała rada dla pewnych urzędników/czek – nie obgadujcie Iwony i Moniki po kątach leszcze. Biją was na łeb! Lepiej by było czegoś się od nich w końcu nauczyć a nie ploty siać po okolicy 😉

  Dobre 11 Słabe 0

 7. Bardzo dobra wiadomość! Burmistrz od lat ma “ważniejsze” wydatki a nam brudna śmierdząca woda z kranów leci. Dobrze, że są ludzie którzy tych spraw pilnują. Bo nasi urzędnicy czy radni to tylko wiedzą jak się burmistrzowi podlizać a mieszkańców mają gdzieś. Gratuluję

  Dobre 10 Słabe 0

Leave a Reply

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na to. więcej nformacji

Ustawienie ciasteczek (cookies) na tej stronie jest włączone aby zapewnić Tobie największą wygodę używania. Jeśli będziesz dalej korzystać ze strony to zgadzasz się na używanie ciasteczek (cookies). 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

Zamknij