Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Stanowisko urzędnicze ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne   stanowisko  urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

  1. Stanowisko pracy:

stanowisko ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego

  1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia nw. wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada wykształcenie średnie najlepiej związane z zakresem merytorycznym stanowiska konkursowego,
 7. posiada uprawnienia do kierowania pojazdem osobowym kategorii B.
  1. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,  ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks postępowania administracyjnego,
 2.  dobra znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
 3. dobra znajomość prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy w szczególności: prawo zamówień publicznych, ustawy o zajęcie pasa drogowego,   o zarządzaniu kryzysowym , o  obronie cywilnej,  o ochronie informacji niejawnych,
 4.  umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows (Word, Excel),
 5.  doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub na stanowisku w którego zakresie były zadania określone przedmiotowym konkursem,
 6. umiejętność odnajdywania informacji pomocniczych przy realizowaniu powierzonych zadań, umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych,
 7. odpowiedzialność, sumienność, terminowość, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność i kultura osobista,

f) mile widziane ukończone szkolenia w zakresie merytorycznie związanym ze stanowiskiem.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim urządzeń,
 2. obsługa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji,
 3. przygotowywanie decyzji zezwalających na lokalizację zjazdu z dróg gminnych,
 4. wydawanie zgody na dysponowanie gruntami gminnymi na cele budowlane,
 5. prowadzenie gminnej ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz jej aktualizacja, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 6. współdziałanie z dostawcą energii w zakresie oświetlenia ulicznego oraz prowadzenie ewidencji,
 7. prowadzenie postępowań z zamówień publicznych do 30 tys. euro i sporządzanie projektów umów,
 8. prowadzenie ewidencji umów na dostawę energii elektrycznej oraz gazowej,
 9. prowadzenie rejestru i zbiorów umów oraz zamówień,  
 10. prowadzenie spraw i dokumentacji w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
 11. opracowywanie, dokonywanie ocen i aktualizacja wszelkiej dokumentacji i planów obrony cywilnej, świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych i związane z nimi działania  należące do właściwości gminy,
 12. współdziałanie z WKU w zakresie realizacji zadań akcji kurierskiej, szkolenia kurierów itp., współpraca w zakresie świadczeń rzeczowych i osobistych,
 13. sporządzanie wniosków o reklamowanie osób do WKU,
 14.  nadzorowanie  działalności Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

prowadzenie gminnego magazynu OC oraz gminnego magazynu przeciwpowodziowego

 1. prowadzenie dokumentacji z postepowań w sprawach zgromadzeń,  
 2. wykonywanie czynności pracownika kancelarii materiałów niejawnych,

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy. Nawiązanie stosunku pracy: od dnia 1 września 2021 r.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony.

5. Warunki pracy

 1. praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy, sporadyczne wyjazdy w teren w granicach gminy Stepnica,
 2. praca  wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w pokoju na                            parterze,
 3. stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 4.  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 5. mailowy, telefoniczny i bezpośredni kontakt z interesantem,
 6. oświetlenie naturalne i sztuczne;
 7. budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (winda) – tylko w zakresie parteru; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie toalet dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) opatrzony podpisaną klauzulą,
 2.  list motywacyjny opatrzony podpisaną klauzulą,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. inne kserokopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach w tym prawo jazdy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 10. oświadczenie kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej w przypadku mężczyzn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, lub

– pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, lub

– pocztą tradycyjną na adres urzędu ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dotyczy stanowiska  ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego  w terminie do dnia 17.08.2021 r. do godz. 15.30.

Aplikacje   które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282)”.

Pozostałe dane osobowe  np. wizerunek, zainteresowania będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraża kandydat, wysyłając nam swoje zgłoszenie aplikacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Stepnica, dnia 03.08.2021 r.                                               Andrzej Wyganowski

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

Klauzula informacyjna

dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zw. dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, 72-112 Stepnica, ul. T. Kościuszki 4, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 504707087, mail: iod@stepnica.pl.
 3. Dane osobowe kandydata zawarte w ofercie pracy na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa: art.6 ust.1 lit.b RODO, art.6 ust.1 lit.c RODO, art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) i/lub innych przepisów szczególnych, w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja. Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Dokumenty aplikacyjne kandydatów niewybranych, będą przechowywane na stanowisku ds. kadrowych, oświaty, kultury i archiwum zakładowego przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, a następnie komisyjnie zniszczone.
 10. Niewybrani kandydaci mogą w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru odebrać swoje oferty, składając stosowne oświadczenie.
 11. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 12. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 13. Każda osoba, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Źródło:

 1. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień, obronnych i zarządzania kryzysowego – BIP Urząd Miasta i Gminy Stepnica

19 komentarzy

 1. Konkurs rozstrzygnięty. Znowu swojaki górą. 😀😀😀

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

 2. będą ankietowac dzieci w gminie, rodzice miejcie się na baczności

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 3. Kryzys to my już mamy, i wszystkie władze, począwszy od centralnych do lokalnych “świetnie” w zarządzaniu kryzysem sobie radzą, szczególnie w stosunku do ludności. A zamówienia obronne? To chyba dla mundurowych lokalnych, bo jednostek wojskowych na terenie gminy nie ma. Chyba że mieszkańcy o czymś nie wiedzą.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 4. Stepnica, Budzień i Zielonczyn, to sołectwa z naszej gminy, których pomysł na rozwój infrastruktury publicznej został wybrany i wsparty środkami z budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Grantów Sołeckich 2021. W Budzeniu i Zielonczynie za kwotę po 10 tys. zł powstaną siłownie zewnętrzne, w Stepnicy na hali widowiskowo -sportowej za 20 tys. zł zmodernizowane zostanie oświetlenie na bardziej efektywne energetycznie.

  Z finansowej pomocy z budżetu województwa zachodniopomorskiego na remont i modernizację w remizie strażackiej otrzymała również Ochotnicza Straż Pożarna w Stepnicy. Dofinansowanie w wysokości 10 tys. złotych przeznaczone zostanie konkretnie na remont sanitariatów w tej strażnicy.

  W dniu 10 sierpnia 2021 r. w Goleniowie umowy na realizację tych zadań podpisali Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Ryszard Ławicki.

  https://stepnica.pl/aktualnosci/pokaz/5101_granty_soleckie_dla_gminy_stepnica

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 1

 5. Prędzej nas wykończą niż skończą
  Plany były, ale się rozmydliły

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 6. Mieszkancy stepniczki ich pogonili to w ciągu dwóch dni zrobili wiecej jak przez 5 miesięcy, pracowali do osiemnastej

  Najlepsze: Dobre 7 Słabe 0

 7. Wprowadzenie nowej kwoty wolnej – 30 tys. zł i podniesienia progu podatkowego do 120 tys. zł w ramach programu Polski Ład odbije się na finansach samorządów w Polsce również naszej gminy. W internecie dostępny jest kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić ile poszczególne samorządy stracą https://natwojkoszt.pl/miejsko-wiejska/. Wyliczenie to opiera się na średnim ubytku w podatku PIT, jaki spowodują wprowadzone zmiany.

  Roczny dochód Naszej Gminy z podatku PIT to 3 027 210 zł po wprowadzeniu Polskiego Ładu, Gmina Stepnica straci 27 % dochodu tj. 811 292 zł czyli tyle ile wynosi roczny koszt funkcjonowania przedszkola.

  CZYTAJĄC INACZEJ STEPNICZANIE
  zatyrzymają ponad 800 tys. w portfelu …

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • To jest ok. 800 zł na rodzinę rocznie.

   Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

  • Kawusie i papieroski pań “przedszkolanek” gratis

   Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • Na przedszkole???? hahahaha blisko 3 miliony wydajemy z naszych podatków na utrzymanie kompetentnych inaczej urzędników i tu należy się ten MINUS, ale oczywiście porównanie dotyczy przedszkola, na które są subwencje. Gburmiszcz pewnie jakby mógł to przeznaczyłby pieniądze z przedszkola na swoje utrzymanie – bagatela on, sławicki wice i skarbniczka to POŁOWA kwoty jaka zostanie w portfelach mieszkańców – to co wiemy co robić? wystarczy parę osób zwolnić i nawet nie zauważymy różnicy, ale ci co się pasą na naszym nie mogą przeżyć w normalnym plebskim świecie, hahahaha

   Najlepsze: Dobre 9 Słabe 0

 8. mieszkanie komunalne w pakiecie?

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 2

 9. tutaj nadmiarowy przecinek

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 10. Brzmi znakomo.
  Pewnie potomstwo kolesi jest wykształcone w tym kierunku …

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)