Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Poszukiwany komendant Straży Miejskiej.

Burmistrz poszukuje nowego komendanta Straży Miejskiej:

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne  kierownicze stanowisko  urzędnicze:

Komendant Straży Miejskiej

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

 

    1. Stanowisko pracy:

Komendant Straży Miejskiej

 

 

    1. Wymagania niezbędne:

 

a) obywatelstwo polskie;

b) wykształcenie wyższe;

c) ukończone 21 lat;

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

f) nieposzlakowana opinia;

g) co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na oferowanym stanowisku;

h) sprawność pod względem psychicznym i fizycznym;

i) uregulowany stosunek do służby wojskowej;

j) prawo jazdy kat. „B”;

k) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem stanowiska.

 

 

3. Wymagania dodatkowe:

a) predyspozycje osobowe: samodzielność, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność argumentowania;

b) umiejętność dobrej organizacji pracy;

c) sprawne posługiwanie się komputerem;

d)  doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych: Straży Gminnej, Policji lub     Straży Granicznej;

e) znajomość przepisów:

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych;

–  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

– ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenie;

– ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń;

– ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;

– ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym;

–  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi.

f) mile widziane ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich /gminnych oraz szkolenie w zakresie kontroli ruchu drogowego.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) organizowanie pracy Straży Miejskiej w sposób pozwalający na prawidłowe realizowanie zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o straży gminnej i akty prawa miejscowego;

b) wykonywanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Stepnica, wynikających z ustawy o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego;

c) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań w stosunku do właścicieli, zarządców, administratorów nieruchomości w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz powiązanych aktów prawa miejscowego,

d) bezpośrednie prowadzenie spraw dotyczących popełnionych wykroczeń, w tym kierowanie wniosków o ukaranie do właściwych organów;

e) prowadzenie ewidencji mandatów karnych i ich rozliczanie;

f) planowanie budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Straż Miejską, dysponowanie środkami finansowymi oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie;

g) inicjowanie nowych oraz modyfikacja istniejących form działania Straży Miejskiej w celu bardziej efektywnego wykonywania zadań;

h) dokonywania bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta i gminy, podejmowanie działań dostosowanych do występujących zagrożeń i potrzeb;

i) realizowanie zadań wynikających z kontroli zarządczej;

j) dbanie o regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogłębianie wiedzy przydatnej w pracy, bieżące zapoznawanie się z przepisami prawnymi

k) reprezentowanie Straży Miejskiej na zewnątrz;

l) podejmowanie działań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt;

ł) nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu,

m) informowanie Burmistrza Miasta i Gminy o stanie wykonywanych zadań oraz o potrzebach związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej;

n) współpraca z Policją, Strażą Graniczną, służbami sanitarnymi, weterynaryjnymi, Urzędem Skarbowym, Strażą Pożarną, i innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonych spraw;

o) sporządzanie niezbędnych raportów, statystyk, analiz w tym przedstawianie Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności;

p) prowadzenie dokumentacji związanej z samochodem służbowym (karty drogowe, rozliczenia paliwa, ubezpieczenia, naprawy).

 

5. Warunki pracy :

a) Wymiar czasu pracy pełny etat; godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15.30 (ewentualnie dodatkowo – w sytuacjach tego wymagających – w dni wolne od pracy, lub inne godziny pracy w dni robocze),

b) charakter pracy: administracyjno – biurowa połączona z częstymi wyjazdami samochodem służbowym w  teren najczęściej w granicach gminy Stepnica, wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,

c) praca wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w pokoju na  II piętrze; budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (winda) – tylko w zakresie parteru; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie toalet dla osób niepełnosprawnych,

d) stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

e) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),

f) mailowy, telefoniczny i bezpośredni kontakt z interesantem,

g) oświetlenie naturalne i sztuczne.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

 1. życiorys (CV) opatrzony podpisaną klauzulą,
 2. list motywacyjny opatrzony podpisaną klauzulą,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenia kandydata o :

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych   

       – nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań komendanta Straży Miejskiej,
 2. Oświadczenie kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej w przypadku mężczyzn.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta                 i Gminy w Stepnicy, pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a także pocztą tradycyjną na adres urzędu z dopiskiem: Nabór – Komendant Straży Miejskiej , w terminie do dnia 25.10.2021 r. do godz. 15.30. Aplikacje niespełniające wymagań, jak również, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Oferty odrzucone nie będą odsyłane kandydatom.  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Zatrudnienie Komendanta Straży Miejskiej poprzedzone zostanie zasięgnięciem opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282)”.

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9174

15 komentarzy

 1. Głosujcie na Sołtysa Roku. Pytanie – dlaczego ta informacja podana jest na prywatnym koncie osób zainteresowanych ? Czyżby nie wszyscy mieli się dowiedzieć że jest taki konkurs? Pani Maria ze Stepnicy gdy brała udział w konkursie, swój apel o głosy i poparcie mieszkańców umieściła na stronie dla wszystkich dostępnej. I tak powinno być, jasno i transparentnie. Wielu mieszkańców nawet nie wie, że jest konkurs na wybór najlepszego Sołtysa Roku, w jaki sposób mają oddać swój głos, kiedy informacja podana jest na prywatnym koncie, gdzie nie wszyscy mają dostęp? To w końcu jest ta demokracja i transparentność działania, czy jej nie ma? Czy apel o głosy, jest skierowany do wąskiego grona mieszkańców ( wtajemniczonych) czy do wszystkich? Każde sołectwo ma swoją oficjalną stronę na Fb, czy tak trudno podać informcję na oficjalnej stronie? O co tu chodzi, kto wie? Ja tylko pytam.

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 1

 2. Ciężko będzie znaleźć kogoś odpowiedniego. Przepisy są tak skonstruowane jeśli chodzi o nabór ( chyba ustawodawca zrobił to celowo) aby najodpowiedniejszym kandydatem był policjant emeryt, lub żołnierz zawodowy emeryt, oczywiście w odpowiednim wieku. Bo według zamieszczonych kryteriów, to nikt inny nie będzie się nadawał do pełnienia tej funkcji.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. Idąc za przykładem pani Ławickiej, nowym komendantem zostanie pan Detmer.

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 4. https://goleniowska.com/wyrozniona-za-budownictwo/

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 0

 5. W Malborku trzeba ogłosić kolejny konkurs na stanowisko strażnika miejskiego. Nie dość, że zgłosiły się tylko dwie osoby, to przeszkodą w rozstrzygnięciu pierwszego okazał się test sprawnościowy. Przy czym wymagania nie są wcale wygórowane

  https://wiadomosci.wp.pl/trojmiasto/konkurs-na-straznika-miejskiego-w-malborku-morderczy-test-sprawnosciowy-przeszkoda-nie-do-pokonania-6692618768534176a

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 6. niezbędna ślepa wierność Panu

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 7. Co Ty Katani będzie jedynym słusznym kandydatem:)))

  Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 8. Katani idzie w odstawkę?

  Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)