Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

PRACA: Poszukiwany księgowy

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne   stanowisko  urzędnicze

w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy

ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

  1. Stanowisko pracy:  stanowisko ds. księgowości
  1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia nw. wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie najlepiej związane z zakresem merytorycznym stanowiska konkursowego.
  1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów o   finansach publicznych   wraz   z   aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 2.  znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,
 3. znajomość    przepisów    prawnych    z    zakresu    prawa    samorządowego, administracyjnego (kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna),
 4. znajomość  regulacji  prawnych  z  zakresu  rachunkowości  i  sprawozdawczości budżetowej oraz operacji finansowych jst,
 5. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,
 6.  znajomość zasad klasyfikacji budżetowej,
 7. umiejętność  biegłego  posługiwania  się  narzędziami  informatycznymi  (środowisko Windows  (Word,  Excel), programy  finansowo-księgowe, programy do fakturowania.
 8. odpowiedzialność, sumienność, terminowość, umiejętność dobrej organizacji pracy, samodzielność, komunikatywność i kultura osobista.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości, dekretowanie dokumentów finansowych zgodnie z zakładową polityką rachunkowości, rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i klasyfikacją budżetową,
 2. księgowanie i prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów i przychodów budżetu gminy (jednostki Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy oraz organu), zgodnie z klasyfikacją budżetową oraz ich uzgadnianie,
 3. prowadzenie bieżącej analizy wpływów należności budżetowych,
 4. prowadzenie analitycznej księgowości rozrachunków i sum depozytowych,
 5. dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunków publicznoprawnych,
 6. prowadzenie ewidencji i fakturowanie czynszów z tytułu najmów i dzierżaw gruntów  i lokali użytkowych,
 7. księgowanie i rozliczanie otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 8. prowadzenie ewidencji księgowej z zakresu spłat zaległości z tytułu zakupu nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntów oraz pożyczek udzielonych przez gminę,
 9. uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami na podstawie analiz kart rozrachunków,
 10. analizowanie i przygotowywanie informacji w celu egzekucji należności,
 11. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetu państwa,
 12. terminowe przekazywanie dochodów budżetu państwa zrealizowanych przez gminę,
 13. proponowanie zmian i opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zasad polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont, obiegu i kontroli dokumentów,
 14. opracowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia okresowych sprawozdań jednostki zgodnych z ewidencją księgową, oraz weryfikacja przygotowanych sprawozdań jednostkowych,
 15. przygotowywanie materiałów do rocznych bilansów,
 16. opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i innych prac statystycznych,
 17. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 18. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Szczegółowy zakres czynności określony zostanie przez pracodawcę po nawiązaniu stosunku pracy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony, zostanie poprzedzona umową na czas określony.

5. Warunki pracy 

 1. praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym w pełnym wymiarze czasu pracy,  
 2. praca  wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy w pokoju na I piętrze,
 3. stanowisko związane z pracą przy komputerze. Komputer wyposażony w niezbędne oprogramowanie, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
 4.  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 5. Sporadycznie mailowy, telefoniczny i bezpośredni kontakt z interesantem,
 6. oświetlenie naturalne i sztuczne;
 7. budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych (winda) – tylko w zakresie parteru; budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie toalet dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) opatrzony podpisaną klauzulą,
 2.  list motywacyjny opatrzony podpisaną klauzulą,
 3. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie dokumentów  poświadczających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. inne kserokopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach w tym prawo jazdy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 10. oświadczenie kandydata i uregulowanym stosunku do służby wojskowej w przypadku mężczyzn.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

– osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, lub

– pocztą elektroniczną poprzez E-puap na adres skrytki /3q8u1mx0rk/SkrytkaESP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, lub

– pocztą tradycyjną na adres urzędu ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dotyczy stanowiska  ds. księgowości w terminie do dnia 02.11.2021 r. do godz. 15.30.

Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie o jego terminie (proszę o podanie aktualnych numerów telefonów). Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.), Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019, poz. 1282)” .

Pozostałe dane osobowe  np. wizerunek, zainteresowania będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraża kandydat, wysyłając nam swoje zgłoszenie aplikacyjne. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Źródło;

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9185

17 komentarzy

 1. Take czasy 😉

  Oceń komentarz: Dobre 0 Słabe 0

 2. gdybyś usiadł pod lipą i pomyślał sobie, doszedłbyś do wniosku ,że od dłuuuuugiego już czasu pewien gość rozwala wszystko nie tylko aptekę, ale wielu inny przedsiębiorców.
  Żałuj, że to Ciebie ominie bo lipy też wyrznięte ,wyrznął ludzi przyszła kolej na drzewa….biedry też kolej nie ominie🤓

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. Proponuję Strzelczyka. Ma ogłoszoną upadłość konsumencką, rozwalił aptekę, rozwala gminę, więc się nadaje !

  Debata, kontrowersyjne Dobre 2 Słabe 4

 4. Następna bez matury prace dostanie…..

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 5. W tym rąbnięta spurek
  Bierze się za krowy
  Nie szczędzi też kurek
  Gdy jajko spożyjesz
  Planety wrogiem jesteś, że hej
  Ale aborcja jest OK !!

  Debata, kontrowersyjne Dobre 5 Słabe 3

 6. Wiatr, ostrzeżenie II stopnia
  Wiatr w porywach od 91 do 110 km/h
  Komunikat obowiązuje od 2021-10-21 08:00 do 2021-10-21 18:30.

  Oceń komentarz: Dobre 1 Słabe 1

 7. Wczoraj w Strasburgu mieliśmy w pełnej okazałości pokaz działania posłów PO , EPL i lewaków w tym z Polski, byłych towarzyszy z PZPR. Można się nie zgadzać, mieć różne opinie, ale żeby tak atakować Premiera i Rząd wybrany w demokratycznych wyborach.?

  Debata, kontrowersyjne Dobre 7 Słabe 5

 8. Ha ha. Na co oni te konkursy ogłaszają jak wiadomo, która Pani obejmie to stanowisko😀

  Najlepsze: Dobre 8 Słabe 0

 9. Nie za dużo tych zmian kadrowych?

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)