Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Posiedzenie Komisji ds Gospodarki i Budżetu w piątek 19-tego.

ZAWIADOMIENIEZawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stepnica odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Gospodarki i Budżetu.Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki i Budżetu

Marek KleszczPORZĄDEK KOMISJI DS. GOSPODARKI I BUDŻETU 19.11.2021 R. 1. Otwarcie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy
  i stwierdzenie kworum.

 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2021 z posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 września 2021 r.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2022-2024.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 7. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie „ Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości „Świętowice”.

 10. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie nadania urzędowej nazwy miejscowości „Łąka”

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości „Łąka”.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres kolejnych 12 miesięcy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/8 położonej w obrębie Stepnica -1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 796/1 położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w mieście Stepnica.

 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2022 r.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.

 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica.

 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

 22. Projekt uchwały budżetowej na 2022 r oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2022-2035.

 23. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.

 24. Sprawozdanie z działalności placówki wsparcia dziennego w Łące (Gmina Stepnica).

 25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stepnica w roku szkolnym 2020-2021.

 26. Wolne wnioski.

 27. Zamkniecie posiedzenia komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy.

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/dokumenty/9216

12 komentarzy

 1. powinni złożyć wniosek o samorozwiązanie

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

 2. Podwyżka opłat za śmieci

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 3. bidulek ubecką emeryturkę zabrali

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

 4. 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

  Najlepsze: Dobre 5 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)