Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: Posiedzenie Rady Miejskiej w środę, 24 listopada.

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali widowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury odbędą się obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Stepnicy

Agnieszka Makowska

PORZĄDEK:

 1. Otwarcie XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXI/21 z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 września 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stepnica na lata 2022-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 7. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie „ Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości „Świętowice”.
 10. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie nadania urzędowej nazwy miejscowości „Łąka”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o nadanie nazwy miejscowości „Łąka”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres kolejnych 12 miesięcy z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 240/8 położonej w obrębie Stepnica -1, miasto Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, działki oznaczonej numerem 796/1 położonej w obrębie Racimierz, gmina Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w mieście Stepnica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2022 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.
 22. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok.
 23. Sprawozdanie z działalności placówki wsparcia dziennego w Łące (Gmina Stepnica).
 24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stepnica w roku szkolnym 2020-2021.
 25. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 26. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 27. Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia.
 28. Zamkniecie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

5 komentarzy

 1. Ktoś się wybiera na tę sesję?

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

 2. Czyli mamy nową miejscowość – Świętowice

  Najbardziej kontrowersyjny jest punkt 21.
  Czy to obniżka wynagrodzenia Burmistrza???

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

  • Nie pochwalił się?
   Dziwne …

   Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

  • Możliwość zmiany wysokości zarobków burmistrzów i wójtów jest wynikiem uchwały Sejmu RP z 17 września br. w sprawie wynagrodznenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i w samorządach. Przewiduje ona generalnie możliwość podniesienia zarobków na wspomnianych stanowiskach.

   Jak nam powiedziała przewodnicząca rady miejskiej Jowita Pawlak, w przełożeniu na gminę Nowogard na nowo ustalone wynagrodzenie zasadnicze burmistrza będzie wyższe od dotychczasowego i wyniesie 8 344 zł, a dodatek funkcyjny 2760 zł – bez odateku specjalnego. Wraz z dodatkiem za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenie zasadniczego, daje to teraz w sumie zarobki burmistrza w kwocie 12 773 zł misięcznie brutto – z wyrównaniem od 1.08.2021 r

   PYTANIE: ILE PODSTAWY MA WYGANOWSKI

   Oceń komentarz: Dobre 2 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)