Nowa Stepnica

Wolne Forum mieszkańców Gminy Stepnica

SESJA: 16 marca Sesja Rady Miejskiej

Już za tydzień, w czwartek, 16 marca odbędzie się 31-sza Sesja Rady Miejskiej. Ogłoszenie poniżej:

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że w dniu 16 marca  2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej
     w Stepnicy

        Agnieszka Makowska

Porządek:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy   i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokoły Nr XXX/22 z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.
 4. Analiza Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie działania posterunku Policji w Stepnicy za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Stepnicy w roku 2022.
 6. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.
 8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.
 9. Sprawozdanie z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności komendanta Gminnego OSP za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy za 2022 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2022.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 za rok 2022.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2022.
 4. Raport końcowy z realizacji programu Polityki zdrowotnej.
 5. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Stepnicy w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, przyjętego uchwałą Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – część północna – gmina Stepnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w mieście Stepnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 4 Czarnocin/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 7 Czarnocin/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica – 1, miasta Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym./ dz. Nr. 418/4/
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. / dz. Nr 418/8/
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. /dz. Nr 418/6/
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 15 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na stację linii radiowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym pod posadowienie pojemników na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica rodziny repatriantów.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 23. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 24. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 26. Zamkniecie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

 

4 komentarze

 1. POD ELEKTORAT
  wybory wkrótce

  Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  • Tak , święta racja, w tym roku do sejmu, w przyszłym roku samorządowe. Czy do wyborów lokalnych nie toczy się już kampania wyborcza? Zastanówmy się czy na radnych do Rady Miasta i Gminy , na sołtysów poszczególnych wsi promują się prawdziwi działacze którym leży na sercu dobro gminy, sołectwa, czy też zwykli celebryci, którzy dużo mówią że robią, a tak naprawdę nie robią nic. Poprzez socialmedia umiejętnie potrafią się promować? Czy żyjemy w realnym świecie, czy już w wirtualnym? Chyba retoryczne pytanie.

   Najlepsze: Dobre 4 Słabe 0

  • ciekawe gdzie

   Najlepsze: Dobre 3 Słabe 0

 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w mieście Stepnica.

  Najlepsze: Dobre 6 Słabe 0

Dodaj komentarz

Optionally add an image (JPEG only)