SESJA: 16 marca Sesja Rady Miejskiej

Już za tydzień, w czwartek, 16 marca odbędzie się 31-sza Sesja Rady Miejskiej. Ogłoszenie poniżej:

ZAWIADOMIENIE

 

            Zawiadamiam, że w dniu 16 marca  2023 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej
     w Stepnicy

        Agnieszka Makowska

Porządek:

 1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy   i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokoły Nr XXX/22 z obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 grudnia 2022 r.
 4. Analiza Stanu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na terenie działania posterunku Policji w Stepnicy za 2022 rok.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Stepnicy w roku 2022.
 6. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.
 8. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 r.
 9. Sprawozdanie z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności komendanta Gminnego OSP za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Stepnicy za 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica za 2022 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stepnicy za 2022 r.
 15. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2022.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 za rok 2022.
 3. Sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2022.
 4. Raport końcowy z realizacji programu Polityki zdrowotnej.
 5. Zajęcie stanowiska przez Radę Miejską w Stepnicy w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI, przyjętego uchwałą Nr XV/75/2023 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka – część północna – gmina Stepnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych: rolnego leśnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stepnica do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w mieście Stepnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 4 Czarnocin/.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej na rzecz Gminy Stepnica /lokal nr 7 Czarnocin/.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie gminne, położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica – 1, miasta Stepnica na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiadującej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym./ dz. Nr. 418/4/
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. / dz. Nr 418/8/
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym. /dz. Nr 418/6/
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 15 lat w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na stację linii radiowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawy części nieruchomości gminnej z dotychczasowym dzierżawcą na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym pod posadowienie pojemników na odzież używaną i inne tekstylia gospodarcze.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica rodziny repatriantów.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 r.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 23. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w okresie międzysesyjnym.
 24. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 26. Zamkniecie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy.

 

 

4 KOMENTARZE

  • Tak , święta racja, w tym roku do sejmu, w przyszłym roku samorządowe. Czy do wyborów lokalnych nie toczy się już kampania wyborcza? Zastanówmy się czy na radnych do Rady Miasta i Gminy , na sołtysów poszczególnych wsi promują się prawdziwi działacze którym leży na sercu dobro gminy, sołectwa, czy też zwykli celebryci, którzy dużo mówią że robią, a tak naprawdę nie robią nic. Poprzez socialmedia umiejętnie potrafią się promować? Czy żyjemy w realnym świecie, czy już w wirtualnym? Chyba retoryczne pytanie.

   Dobre 4 Słabe 0

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w mieście Stepnica.

  Dobre 6 Słabe 0

Leave a Reply

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na to. więcej nformacji

Ustawienie ciasteczek (cookies) na tej stronie jest włączone aby zapewnić Tobie największą wygodę używania. Jeśli będziesz dalej korzystać ze strony to zgadzasz się na używanie ciasteczek (cookies). 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

Zamknij