PRACA: Poszukiwany nowy dyrektor szkoły w Racimierzu.

Stepnicki BIP donosi o konkursie na dyrektora szkoły podstawowej w Racimierzu. Pełna treść poniżej:

Zarządzenie Nr 50/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej                          im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

 Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 737), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia                  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu.

2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.                                                                                        

    § 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w  Stepnicy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

z dnia  5 czerwca 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu, ul. Niepodległości 9, 72-111 Żarnowo.

III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone  w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze                             w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.2023 r. poz. 2578):

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, albo
  2. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy               z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023 r. poz. 984 z późn. zm.),                                   a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz.742 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140                               ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017 r. poz.2183 z późn.zm) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.                        o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r.  o języku polskim (Dz.U.2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole oraz
 2. spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2 – 11.

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować także osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia                o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 2,5,6,8,10 i 11.

4. Stanowisko dyrektora w publicznej szkole może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                                       i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w ppkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz.854)

– spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

IV. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu,
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 3. przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie                               z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy               z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 104),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2023 r., poz. 342) – w  przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia               26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.),                           a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz.742 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140                               ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017 r. poz.2183 z późn.zm) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu.  

V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana.

Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

VI. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail, numerem telefonu kandydata i dopiskiem: Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego  w Racimierzu”, w terminie do dnia  21 czerwca  2024 r.  do godz. 15.30:

 1. bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. Tadeusza                    Kościuszki 4, 72-112 Stepnica w godzinach urzędowania, albo
 2. przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 4,               72-112 Stepnica.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy.

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia (lekarza medycyny pracy).

VII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i  Gminy Stepnica.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

VIII. Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (pub. Dz. Urz. UE Nr L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica, tel. 91 4188521.
 2. W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 504707087, mail: iod@stepnica.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora w/w szkoły – w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 4. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z w/w przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do konkursu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z  uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych , w tym przepisów archiwalnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.
 7. W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza kraj.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu                     ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Źródło:

 1. https://bip.stepnica.pl/artykul/zarzadzenie-nr-50-2024-burmistrza-miasta-i-gminy-stepnica-z-dnia-5-czerwca-2024-r-w-sprawie-ogl

3 KOMENTARZE

 1. Grafika do imprezy strażaków i mamografi zrobiona … sztuczną inteligencją, zresztą dość kiepsko i od kiedy w Stepnicy są murzynki? 🙂 (Strażaków z 6 palcami pominę). Pewnie ktoś się wykazał niesztuczną inteligencją i zakosił za friko kasę, którą trzeba byłoby zapłacić człowiekowi, który to stworzy a nie skopiuje z bazy danych. Jak rozumiem budżet przedsięwzięcia się nie zmienił? Czyli zastosowanie sztucznej inteligencji nie obniżyło kosztów, za to obniżyło jakość (to widać) i oczywiście pozbawiło kogoś pracy. Jaki jest bilans? W czyjej kieszeni wylądowały dodatkowe pieniążki?

  Ale nie ma tego złego.
  Już wkrótce sztuczna może w zupełności zastąpić stepnickich urzędników
  może być tylko lepiej

  Dobre 0 Słabe 0

 2. Niby Pani Bednarczyk taka światła, opiekuje się edukacją z ramienia Gminy – ale – nie potrafi nawet sklecić spójnego dokumentu w edytorze tekstu.

  Punkty 7 i 14 mają taką samą treść
  “nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną …”

  Założyć też trzeba, że nie czytała i nie zna źródeł prawa, które cytuje.

  Robota niewymagająca – KOPIUJ/WKLEJ 🙂

  KTO ZA TO PŁACI !!!

  Dobre 1 Słabe 1

 3. Jestem zawiedziona.
  Nie ma informacji czy za współpracę z Organami Bezpieczeństwa Państwa PRL sa dodatkowe punkty.
  Chociaż za dziadka ubeka czy mamę z SB.
  Albo chociaż za wujka kapusia.

  Tak nie może być w tej Gminie!

  Dobre 1 Słabe 1

Leave a Reply

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Kontynuując korzystanie z tej strony zgadzasz się na to. więcej nformacji

Ustawienie ciasteczek (cookies) na tej stronie jest włączone aby zapewnić Tobie największą wygodę używania. Jeśli będziesz dalej korzystać ze strony to zgadzasz się na używanie ciasteczek (cookies). 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. http://wszystkoociasteczkach.pl

Zamknij